Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Immateriell anläggningstillgång, aktivering

Löpande bokföring Immateriella anläggningstillgångar redovisas normalt i kontogrupp 10. Här återfinns följande huvudkonton: 1010 Utvecklingsutgifter (ej K2) 1020 Koncessioner m.m. 1030 Patent 1040 Licenser 1050 Varumärken 1060 Hyresrätter, tomträtter och liknande 1070 Goodwill 1080 Pågående projekt...

arrow_forward
ra

AD

arrow_forward
rl

Personalfest

Lag Företagets representation kan vara extern eller intern. Med extern representation avses sådan representation som vänder sig till företagets affärskontakter. Intern representation vänder sig företagets anställda och i vissa fall deras anhöriga. Reglerna för företagets representation finns i inko...

arrow_forward
rl

Välgörenhet

En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229). Arbetsgivaren kan t.ex. ge en julgåva skattefritt till den anställde. Förutsättningen för skattefrihet är att gåvans vär...

arrow_forward
rm

Allmännyttig ideell förening

Tabellen nedan sammanfattar momshanteringen för en allmännyttig ideell förening. Transaktion i en allmännyttig ideell förening Konsekvens Omsättning (t.ex. försäljning). Anses normalt inte bedriva ekonomisk verksamhet och ska därför inte redovisa utgående moms på försäljningen. Avdrag...

arrow_forward
rl

A-kassa

Arbetslöshetskassan är en omställningsförsäkring som träder in och betalar ersättning under ett antal dagar när någon blir arbetslös. Under den tid en anställd arbetar och uppbär lön betalas avgifter in till A-kassan. En anställd som är medlem i en fackförening betalar en avgift till fackförbundet ...

arrow_forward
ra

Tolkningsföreträde

Med tolkningsföreträde menas i vidsträckt bemärkelse en rätt för en part att tills vidare bestämma hur en uppkommen rättstvist rörande en avtals- eller lagregel ska lösas. Partens uppfattning kan sedan komma att prövas av en rättslig instans, exempelvis en domstol, som kan komma fram till att parte...

arrow_forward
ra

Utstationering av arbetstagare

Då arbetet utförs över nationsgränserna är det viktigt att fastställa vilka arbets- och anställningsvillkor som ska tillämpas. Ett utländskt företag som sänder arbetstagare för att tillfälligt utföra arbete i Sverige måste följa den svenska lagen om utstationering av arbetstagare. Lagen är en imple...

arrow_forward
ra

Övergång av verksamhet

I anställningsskyddslagen och medbestämmandelagen finns regler om skydd för arbetstagarna då verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan arbetsgivare. Dessa regler har sin grund i EU-direktivet 2001/23/EG om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter elle...

arrow_forward
rb

Advisory board

Definition Advisory board är en frivillig rådgivande kommitté i ett företag, som kan bistå med till exempel strategisk och affärsmässig kompetens, vid sidan av de ordinarie bolagsorganen. Advisory board kallas på svenska bland annat ledningsråd eller rådgivningskommitté. Ett advisory board består ...

arrow_forward
Visar 551 till 560 av 5043 träffar.