Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

ra

Arbetskonflikt

Definition Arbetskonflikt är ett allmänt begrepp för en situation när en part, eller flera, vidtagit stridsåtgärder för att utöva press på motparten eller motparterna. Det vanligaste exemplet är att avtalsförhandlingar har brutit samman (strandat) och parterna vidtar strejk eller lockout. I denna s...

arrow_forward
rb

Företagskonkurs

Definition En företagskonkurs är ett rättsligt förfarande där företagets samtliga tillgångar tas över i en tvångsförvaltning för att omvandla dem till pengar för att betala företagets fordringsägare. Ett företag kan sättas i konkurs när det inte kan betala sina skulder i rätt tid och denna situatio...

arrow_forward
rs

Affärsmässiga skäl

Definition Används för att skilja transaktioner och andra rättshandlingar från sådana som görs av skatteskäl. Lagrum 14 kap. 19 §, 15 kap. 3 §, 22 kap. 3 § och 24 kap. 19 e § IL 2 § p.3 skatteflyktslagen Kommentar På ett antal ställen i skattelagstiftningen finns ett behov av att skilja ut tr...

arrow_forward
rm

Sponsring

Beskattning Det förekommer att utbetalningar betecknas som bidrag, anslag eller stöd. Det kan vara fråga om t.ex. driftbidrag, reklambidrag, näringsbidrag, lokaliseringsstöd eller sponsring. Bidraget kan vara förenat med vissa villkor eller viss motprestation gentemot bidragsgivaren eller annan. Om...

arrow_forward
rm

Redovisning av moms

Att redovisa momsen i rätt period är avgörande för att t.ex. slippa straffavgifter. När, hur och till vilket belopp ett företag ska redovisa moms beror på följande: När inträder skattskyldigheten för transaktionen? Efter vilken redovisningsmetod redovisas momsen - tillämpas faktureringsmetoden ell...

arrow_forward
rr

Lampor

Löpande bokföring Företagets utgifter för lampor (tak-,vägg-, golv- och bordslampor) bokförs beroende på belopp och nyttjandeperiod antingen som anläggningstillgångar (maskiner och inventarier, inköp) eller som förbrukningsinventarier. Företag som har behov av särredovisning kan i stället bokföra f...

arrow_forward
ra

Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen inrättades den 1 januari 1929. Domstolens främsta uppgift var att avgöra tvister om tolkning och tillämpning av kollektivavtal och tvister angående fredsplikt enligt den då gällande kollektivavtalslagen. Dessutom avgjorde domstolen mål om föreningsrättskränkning i sådana fall då par...

arrow_forward
rs

Vinstandelsbevis

Definition Skuldebrev där räntan helt eller delvis är beroende av det låntagande företagets utdelning eller vinst. Lagrum 48 kap. 2 § IL Kommentar Vinstandelsbevis ställs ut av ett företag som tar upp ett vinstandelslån. Beskattningen vid avyttring av ett vinstandelsbevis i svenska kronor följe...

arrow_forward
rr

Återanskaffningsvärde

Med återanskaffningsvärdet avses enligt 4 kap. 9 § ÅRL det belopp som motsvarar den utgift för anskaffandet som företaget skulle ha haft, om tillgången anskaffats på balansdagen.

arrow_forward
ra

Allmän förhandlingsrätt

Sedan mitten av 1930-talet har det funnits en lagfäst rätt att begära förhandling med en förhandlingsberättigad motpart. Dessa regler återfinns nu i 10 § medbestämmandelagen och innebär att en förhandlingsberättigad part (dvs. en arbetsgivare, en arbetsgivarorganisation eller en arbetstagarorganisa...

arrow_forward
Visar 551 till 560 av 5129 träffar.