Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Immateriell anläggningstillgång, avskrivning

Löpande bokföring Ackumulerade avskrivning kan redovisas på ett lämpligt underkonto till tillgången, exempelvis konto 1048 Ackumulerade avskrivningar på licenser. Motkontot för avskrivning av licenser är antingen 7810 Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar eller 7814 Avskrivningar på ...

arrow_forward
ra

Anställningsstöd

Definition Särskilt anställningsstöd är ett arbetsmarknadspolitiskt aktivitetsstöd som syftar till att ge personer med svag ställning på arbetsmarknaden en möjlighet att få ett arbete. Arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd eller i skyddat arbete undantas från anställningsskydd...

arrow_forward
rr

Lagfart

Sedan registrering av ett fastighetsförvärv gjorts vid tingsrätten får ägaren lagfart på fastigheten. Lagfarten visar vem som är den rätte (s.k. lagfarne) ägaren - en förutsättning för att ägaren senare ska kunna inteckna eller sälja fastigheten. Mer information om aktuella avgifter, lagfartsskatt...

arrow_forward
ra

Utseende

Offentlig anställning Arbetsgivare inom offentlig verksamhet ska vara sakliga vid bedömningen om vilka sökande till en tjänst som är lämpliga. Statliga arbetsgivare ska enbart ta hänsyn till förtjänst och skicklighet, och kommuner och landsting ska beakta regeringsformens stadgande om iakttagande a...

arrow_forward
rr

Avräkning delägare

Med delägare avses både aktieägare och delägare i handelsbolag/kommanditbolag. Lån till aktieägare, styrelsemedlemmar och vd samt dessa närstående personer kan utgöra s.k. förbjudna lån. Enligt 5 kap. 18 § ÅRL ska tilläggsupplysning lämnas om lån till ledande befattningshavare. För den som driver e...

arrow_forward
rr

Arbetsgivaravgifter, tillfällig nedsättning

Riksdagen har beslutat om en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften. Den kommer att gälla under perioden 1 mars-30 juni 2020 och innebär att enbart ålderspensionsavgiften betalas. På lönesummor upp till 25 000 kr per månad och anställd betalas således bara åld...

arrow_forward
ra

Turordning

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren upprätta en turordningslista för att avgöra i vilken ordning arbetstagarna ska sägas upp. Observera att endast tillsvidareanställd personal kan sägas upp. Visstidsanställd personal omfattas således inte av turordningsreglerna. Först ska de a...

arrow_forward
rr

Administrationskostnader

Posten Administrationskostnader i den funktionsindelade resultaträkningen hänförs alla kostnader för administration som inte kan hänföras till posterna Kostnad för sålda varor eller Försäljningskostnader i ett aktiebolag eller ekonomisk förening etc. eller Ändamålskostnader eller Insamlingskostnade...

arrow_forward
ra

Diskrimineringsersättning

Definition Den som bryter mot diskrimineringslagen ska erlägga så kallad diskrimineringsersättning. Diskrimineringsersättningen utgör dels en ersättning för den kränkning som överträdelsen innebär, dels syftar den till att förhindra diskriminering, dvs. den ska verka i preventivt syfte. Diskriminer...

arrow_forward
ra

Tvist om arbetsskyldighet

I ett anställningsavtal regleras skyldigheten för en arbetstagare att utföra ett arbete åt en arbetsgivare samt dennes skyldighet att betala en ersättning till arbetstagaren för detta arbete. Vad innebär arbetsskyldighet? Genom anställningsavtalet inträder således en arbetsskyldighet för arbetsta...

arrow_forward
Visar 541 till 550 av 5043 träffar.