Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

AFA Försäkring

När en arbetsgivare har tecknat avtal med ett fackförbund eller är medlem i ett arbetsgivarförbund, ska den teckna arbetsmarknadsförsäkringar för sina anställda. AFA Försäkring administrerar försäkringar för anställda i privat sektor samt kommuner och regioner.

arrow_forward
rm

Förskott

Definition Ett förskott uppstår när en betalning görs innan leverans av en bestämd och beställd vara eller tillhandahållande av bestämd och beställd tjänst sker. Det förekommer att man säger deposition istället för förskott men den momsmässiga hanteringen är ändå densamma. Om en deposition däremot ...

arrow_forward
ra

Förtursmål

Ett mål eller ärende som har dragit ut på tiden ska utan skäl kunna handläggas med förtur. Från den 1 januari 2010 är en särskild lag om förtur i domstol tillämplig; lagen om förtursförklaring i domstol. En ansökan om förtur kan ske av parterna i målet och ansökan ska handläggas skyndsamt av domsto...

arrow_forward
rs

Intern representation

arrow_forward
rl

Arbetsredskap

En arbetsgivare kan tillhandahålla arbetsredskap i form av både tjänster och varor. Om den anställde kan använda arbetsredskapet privat är det i de flesta fall en skattefri förmån under förutsättning vissa förutsättningar är uppfyllda: Varan eller tjänsten är av väsentlig betydelse för arbetets...

arrow_forward
rr

Färdigställandegrad

Vid tillämpning av principen om successiv vinstavräkning på uppdrag till fastpris, det vill säga enligt huvudregeln, ska en intäkt redovisas baserad på uppdragets färdigställandegrad, dvs. hur långt uppdraget har fortskridit. K3-regler Enligt punkt 23.22 ska ett företag fastställa färdigställande...

arrow_forward
rs

Ej avdragsgilla kostnader

Definition Kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Alla affärshändelser i en näringsverksamhet ska bokföras enligt BFL, men det är bara ”utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster” som är skattemässigt avdragsgilla. Exempel på ej avdragsgilla ko...

arrow_forward
rr

Fusion

En fusion innebär att två företag går samman. Reglerna kring fusion finns i 23 kap. i ABL (fusion mellan aktiebolag) och i 16 kap. FEL (fusion mellan ekonomiska föreningar och mellan en ekonomisk förening och ett aktiebolag). Enligt 23 kap. 1 § ABL kan fusionen ske på två sätt: Genom absorption, ...

arrow_forward
rr

Anknuten förvaltning

Ett åtagande att förvalta en stiftelses egendom i enlighet med stiftelseförordnandet som görs av en juridisk person benämns anknuten förvaltning, se 2 kap. 2 § SL. Den juridiska personen är förvaltare för stiftelsen och ansvarar för att föreskrifterna i stiftelseförordnandet följs. Förvaltaren ansv...

arrow_forward
rr

Appar

App är en förkortning av applikation, dvs. ett dataprogram som man installerar i avancerade mobiler (smartphones, Iphone, Android) och/eller surfplattor (pads, Ipad). Exempel på appar är för registrering av reseräkningar, tidrapportering samt olika typer av appar för att mäta fysisk aktivitet. Löp...

arrow_forward
Visar 531 till 540 av 5129 träffar.