Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Personallån

En arbetsgivare kan ha olika fordringar på en anställd, t.ex. personallån. Om dessa fordringar ska betalas genom kvittning måste arbetsgivaren följa de regler som finns i lag om arbetsgivares kvittningsrätt. Om den anställde erbjuds en förmånlig ränta på sitt personallån, kan en ränteförmån uppst...

arrow_forward
rm

Analys av vara

Värdering av och arbete på vara hanteras som en särskild grupp vid bestämmande av beskattningsland. Samma bedömning görs även avseende kontroll och analys av vara. Tjänsten beskattas enligt huvudregeln för tjänstebeskattning om den säljs till en beskattningsbar person. För andra situationer finns ...

arrow_forward
rb

Absorption

arrow_forward
rl

Anställningsformer

Lag En arbetsgivare som vill anställa någon måste först bestämma sig för vilken anställningsform den tänker erbjuda. I lag (1982:80) om anställningsskydd finns regler för hur en arbetsgivare får teckna avtal om anställning. Ska anställningen gälla tills vidare eller ska den vara tidsbegränsad och i...

arrow_forward
rl

Anställningstid

När en person slutar sin anställning brukar ett arbetsintyg eller ett arbetsbetyg skrivas ut. Om anställningen varat under längre tid ska ett betyg med omdömen och vitsord lämnas.

arrow_forward
rr

Försäkringsersättning

Vid stöld eller skada på en av företagets försäkrade tillgångar utgår försäkringsersättning, normalt med avdrag för viss självrisk. Försäkringsersättningen kan även täcka exempelvis intäktsbortfall vid avbrott. Enligt god redovisningssed utgör en skada på eller en förlust (skrotning, avyttring) av ...

arrow_forward
rr

Pågående nyemission

En nyemission som är beslutad och tecknad men som ännu inte har registrerats av Bolagsverket benämns ofta pågående nyemission. Om det finns kapital som ännu inte betalts in ska detta redovisas som en fordran under en särskild post bland företagets tillgångar benämnd Tecknat men ej inbetalt kapital....

arrow_forward
rr

Affärsredovisning

Med affärsredovisning avses företagets externredovisning, dvs. bokföringen av företagets transaktioner med utomstående, t.ex. vid försäljning till kunder eller inköp från leverantörer. Bokföring av transaktioner som inte berör utomstående kallas för internredovisning, t.ex. hur löner till anställda...

arrow_forward
rr

Ansamlad förlust

arrow_forward
rl

AFA Försäkring

När en arbetsgivare har tecknat avtal med ett fackförbund eller är medlem i ett arbetsgivarförbund, ska den teckna arbetsmarknadsförsäkringar för sina anställda. AFA Försäkring administrerar försäkringar för anställda i privat sektor samt kommuner och regioner.

arrow_forward
Visar 521 till 530 av 5129 träffar.