Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Leasing/hyra av datorer

Löpande bokföring Precis som företagets utgifter för inköp av dator till företaget dator, datorutrustning kan leasing/hyra av datorer bokföras som leasing/hyra av vanliga inventarier, leasing/hyra av maskiner och inventarier. Vid behov av särredovisning debiteras något av kontona i kontogrupp 52 Hy...

arrow_forward
rr

Leasing/hyra av växter etc

Ett alternativ till att köpa och själv sköta växter till företagets lokaler (kontorslokaler, matsal, entré etc.) är att leasa/hyra växterna inklusive skötseln. Det är också vanligt med hyra av entremattor. Dessa typer av leasingavtal är oftast operationell leasing och kostnadsförs därmed linjärt en...

arrow_forward
rl

Ledighet

Förutom semester finns det flera tillfällen den anställde har rätt att vara ledig från sitt arbete. Lag Sedan 1970-talet har vi på arbetsmarknaden lagstiftning som reglerar den anställdes rätt till ledighet från arbetet, t.ex. studieledighet. Ibland är inte ledigheten lagstiftad utan praxis har u...

arrow_forward
rr

Aktierelaterade ersättningar som regleras med eget kapitalinstrument

Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument är enligt K3 punkt 26.3 ersättningar genom vilka företaget förvärvar varor eller tjänster som ersättning för företagets egetkapitalinstrument, dvs betalningen sker med aktier i företaget. Löpande bokföring Kostnader för aktierelat...

arrow_forward
rr

Mark/markanläggning/markinventarier

För bestämning av anskaffningsvärde, se materiell anläggningstillgång, anskaffningsvärde. För avskrivningar, se materiell anläggningstillgång, avskrivning. Mark och markanläggning ingår i posten Byggnader och mark i balansräkningen enligt ÅRL medan markinventarier ofta klassificeras till posten Inv...

arrow_forward
rr

Materiell anläggningstillgång, aktivering

Löpande bokföring Materiella anläggningstillgångar redovisas normalt i kontogrupperna 11 och 12. Här återfinns följande huvudkonton: Byggnader och mark1110 Byggnader 1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet 1130 Mark 1140 Tomter och obebyggda markområden 1150 Markanläggningar 1180 Pågående ny...

arrow_forward
rs

Amortering

Definition Avbetalning av en skuld. Kommentar Amortering kan ske på olika sätt enligt en amorteringsplan. På ett lån med rak amortering är amorteringsbeloppet lika stort vid varje betalningstillfälle. På ett annuitetslån betalas ränta och amortering med ett lika stort belopp varje månad. I bö...

arrow_forward
rr

Mutor

Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms enligt 10 kap. 5 a § BrB för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som är deltagare eller fun...

arrow_forward
rs

Obligationer

Definition Ett räntebärande enkelt skuldebrev. Lagrum 48 kap. 3 § IL Kommentar Obligationen är ett bevis på att man lånat ut pengar till utgivaren av obligationen, t.ex. stat, kommun eller företag. Den vanligaste typen av obligationer är s.k. kupongobligationer. För denna typ av obligationer ...

arrow_forward
rm

Omvänd skattskyldighet

arrow_forward
Visar 511 till 520 av 5043 träffar.