Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Anbudshandling

Lag I skatteförfarandelag (2011:1244) definieras två skatteformer A-skatt och F-skatt. Skatteformen avgör om utbetalaren ska göra skatteavdrag på ersättning för utfört arbete eller inte.

arrow_forward
rb

Aktielån

Definition Aktielån innebär att en aktieägare lånar ut sina aktier till en annan person mot att låntagaren förbinder sig att vid ett bestämt datum lämna tillbaka samma antal aktier av samma aktieslag. Under tiden för lånet har låntagaren rätt till de rättigheter, bland annat utdelning, som tillkomm...

arrow_forward
rs

Apportemission

Definition En nyemission där betalningen är apportegendom.

arrow_forward
rs

Fusionsspärr

Definition Vid en fusion ska det övertagande företaget först det sjätte beskattningsåret dra av fusionsspärrat underskott. Lagrum 37 kap. 24 § IL Kommentar Vid fusion tar övertagande företag över det överlåtande företagets underskott. För att det inte ska gå att kringgå en koncernbidragsspärr ”...

arrow_forward
rl

Aktivitetsstöd

Den som är arbetssökande och deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program hos Arbetsförmedlingen kan få ersättning från Försäkringskassan. Ersättningen beror dels på ålder och dels på om personen i fråga uppfyller kraven på ersättning från a-kassa eller inte. Aktivitetsstödet är en skattepliktig er...

arrow_forward
rr

Försäkringsersättning

Vid stöld eller skada på en av företagets försäkrade tillgångar utgår försäkringsersättning, normalt med avdrag för viss självrisk. Försäkringsersättningen kan även täcka exempelvis intäktsbortfall vid avbrott. Enligt god redovisningssed utgör en skada på eller en förlust (skrotning, avyttring) av ...

arrow_forward
rr

Pågående nyemission

En nyemission som är beslutad och tecknad men som ännu inte har registrerats av Bolagsverket benämns ofta pågående nyemission. Om det finns kapital som ännu inte betalts in ska detta redovisas som en fordran under en särskild post bland företagets tillgångar benämnd Tecknat men ej inbetalt kapital....

arrow_forward
rr

Lagfart

Sedan registrering av ett fastighetsförvärv gjorts vid tingsrätten får ägaren lagfart på fastigheten. Lagfarten visar vem som är den rätte (s.k. lagfarne) ägaren - en förutsättning för att ägaren senare ska kunna inteckna eller sälja fastigheten. Mer information om aktuella avgifter, lagfartsskatt...

arrow_forward
rl

Löneperiod

Löneperioden är den period i vilken lönen betalas ut. Om löneutbetalning sker den 25 januari är löneperioden januari månad. För tjänstemän är det vanligast att månadslönen är för den period i vilken lönen betalas ut. På avtalsområden för arbetare betalas vanligen lönen ut månaden efter att den int...

arrow_forward
rr

Affärsredovisning

Med affärsredovisning avses företagets externredovisning, dvs. bokföringen av företagets transaktioner med utomstående, t.ex. vid försäljning till kunder eller inköp från leverantörer. Bokföring av transaktioner som inte berör utomstående kallas för internredovisning, t.ex. hur löner till anställda...

arrow_forward
Visar 511 till 520 av 5129 träffar.