Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5139 träffar

rr

Kassaregister - undantag

arrow_forward
rr

Kvittodata

Information om läses in från ett kassaregister till en kontrollenhet, se 2 kap. 3 § SKVFS 2016:1.

arrow_forward
rb

Revisors insyn i bolaget

Revisorns har i princip obegränsad insyn till bolaget för att kunna genomföra sitt granskningsarbete enligt lag och god revisionssed. Revisionsarbetet förutsätter att det finns ett detaljerat informationsunderlag att granska. Det kan dock många gånger finnas motiv till varför bolagsledningen och ...

arrow_forward
ra

Funktionsnedsättning - nedsatt arbetsförmåga

Det finns olika typer av funktionsnedsättning, till exempel rörelsehinder, psykiska funktionsnedsättningar och socialmedicinska funktionsnedsättningar. För att underlätta för funktionsnedsatta att komma ut på arbetsmarknaden och i syfte att underlätta på arbetsplatsen görs olika insatser. För funk...

arrow_forward
rr

Kilometerskatt

arrow_forward
§

Lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund

arrow_forward
rl

EU:s arbetstidsdirektiv

Lag I arbetstidslag (1982:673) finns bestämmelser om hur lång tid man maximalt får arbeta per vecka. Vi finner också bestämmelser om bl.a. veckovila, dygnsvila, pauser och raster. EU:s arbetstidsdirektiv, direktiv 2003/88/EG, kompletterar vår arbetstidslagstiftning. I arbetstidsdirektivet anges at...

arrow_forward
rs

OECD:s modellavtal

Definition Många skatteavtal bygger på detta avtal framtaget av OECD. Kommentar Länder ingår skatteavtal för att undvika internationell dubbelbeskattning. För att underlätta processen att både ingå och tolka skatteavtal har OECD tagit fram ett modellavtal och kommentarer till detta avtal.

arrow_forward
rs

OECD:s riktlinjer

Definition Vägledning som OECD tagit fram för att hjälpa skatteverk och företag att tillämpa armlängdsprincipen. Kommentar På grund av att en stor del av alla transaktioner sker mellan närstående företag med hemvist i olika länder är det viktigt att transaktionerna görs till marknadsmässiga villk...

arrow_forward
Visar 5131 till 5140 av 5139 träffar.