Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5139 träffar

rb

Bilda handelsbolag

Definition Ett handelsbolag är bildat när två eller flera personer, fysiska eller juridiska, sluter ett Bolagsavtal med ett gemensamt syfte att bedriva näringsverksamhet och bolaget är registrerat hos Bolagsverket. Bildningen sker alltså beroende av registrering och kan inte uppstå spontant som min...

arrow_forward
rb

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning är inte ett rättsligt definierat begrepp. Bolagsstyrning är en översättning av det engelska begreppet corporate governance. Även begreppet ägarstyrning förekommer, med ibland mer fokus på aktieägarnas inflytande över bolaget. Bolagsstyrning saknar en vedertagen definition, men närin...

arrow_forward
ra

Företagsledare

Arbetstagare som har en företagsledande eller därmed jämförbar ställning undantas från anställningsskyddslagens tillämpningsområde (1 § andra stycket lagen om anställningsskydd). Bedömningen av vem som har en sådan ställning ska göras med hänsyn tagen till både arbetstagarens arbetsuppgifter och an...

arrow_forward
rr

Bokföringsmässigt resultat

Bokföringsmässigt resultat definieras i skatterätten, se Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Tillförlitlig

Informationen i en finansiell rapport är enligt K3 punkt 2.9 tillförlitlig om den är neutral och inte innehåller väsentliga fel.

arrow_forward
rr

Kassaregister - allmänna krav om användning

Bestämmelserna om de allmänna krav som gäller vid användning av kassaregister återfinns i 3 kap. SKVFS 2014:10. Hänvisningarna här är till detta kapitel om inte annat anges. I ett kassaregister får det inte finnas någon programvara eller hårdvara som på ett sätt som inte är tillåtet kan påverka de ...

arrow_forward
rm

Omsorgsboende

arrow_forward
rb

Särskild delgivningsmottagare

Definition Särskild delgivningsmottagare är en person som utsetts för att företräda i fråga om delgivning av beslut och skrivelser från myndigheter i ett aktiebolag som saknar behöriga företrädare som är bosatta i Sverige. I samband med det svenska medlemskapet i EU avskaffades restriktionerna för...

arrow_forward
ra

Svenskundervisning för invandrare

Regler om svenskundervisning för invandrare (sfi) finns i skollagen. Sfi syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. Det är kommunen som ansvarar för att sfi anordnas. Utbildningen anordnas som kurser. För att få delta i sfi krävs att...

arrow_forward
rb

Förberedelse inför bolagsstämma

Bolagsstämman är en av de viktigaste bolagshändelserna under ett verksamhetsår. Många regler i aktiebolagslagen är inriktade på vad som ska ske före, under och efter en årsstämma eller bolagsstämma. Bolagsstämman regleras framförallt i 7:e kapitlet aktiebolagslagen, men det finns många andra proc...

arrow_forward
Visar 5121 till 5130 av 5139 träffar.