Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5139 träffar

rr

Resultaträkning, K1 ideella föreningar

Resultaträkningen enligt K1 Bilaga 2 för ideella föreningar ska ställas upp enligt följande: Intäkter Medlemsavgifter Gåvor och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Försäljningsintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Verksamhetskostnader Försäljningskostnader Övriga externa kostnader Persona...

arrow_forward
rb

Köp av egna konvertibler och teckningsoptioner

Förbudet mot teckning gäller endast aktier, ett aktiebolag kan alltså teckna konvertibler och teckningsoptioner samt andra värdepapper. Ett bolag får köpa tillbaka utgivna konvertibler och teckningsoptioner, men det belopp som konverterings- och optionsrätten representerar får inte inkräkta på bola...

arrow_forward
rb

Jäv för verkställande direktör

Definition Jäv är en rättslig situation där en person, till exempel verkställande direktör, som utför ett uppdrag, handlägger ett ärende eller fattar beslut där han eller hon har ett eget intresse som kan strida mot bolagets intresse. Jävsreglerna för verkställande direktör och styrelseledamot öve...

arrow_forward
rb

Kallelse till bolagsstämma

Definition Kallelsen är en uppmaning att närvara vid ett möte. Inom bolagsrätten förknippas kallelse framförallt med de omfattande reglerna kring kallelse till bolagsstämma i privata och publika aktiebolag. Kallelse till bolagsstämma är viktig för aktieägarnas möjligheter att påverka bolagets för...

arrow_forward
rr

Bolagsstyrningsrapport

arrow_forward
rr

Följerätt

arrow_forward
rs

Utskiftning

Definition Överföring från ett subjekt till ett annat utan att det sker en motstående prestation. Lagrum 42 kap. 16 § IL Kommentar Utskiftning görs bland annat vid likvidation av ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Även när ett moderbolag delar ut aktier i ett dotterbolag till sina ägar...

arrow_forward
ra

Skiljeförfarande/Skiljenämnd

Definition Tvister mellan enskilda kan lösas på olika sätt. Det vanligaste är att parterna helt enkelt kommer överens i frågan och därmed är tvisten ur världen. Om de inte kommer överens kan någon av dem väcka talan vid allmän domstol, eller Arbetsdomstolen om den är behörig att uppta tvisten som f...

arrow_forward
ra

Tandläkarbesök

arrow_forward
rb

Beslutsförhet för styrelsen

Definition Styrelsen får fatta beslut när fler än hälften av ledamöterna är närvarande (ABL 8:21). Det kallas att styrelsen är beslutsför. Bolagsordningen kan föreskriva att ett högre antal ledamöter behövs för att uppnå beslutsförhet. Vid kontrollen av närvarande ledamöter räknas jäviga ledamöte...

arrow_forward
Visar 5111 till 5120 av 5139 träffar.