Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

ra

Skiljeförfarande/Skiljenämnd

Definition Tvister mellan enskilda kan lösas på olika sätt. Det vanligaste är att parterna helt enkelt kommer överens i frågan och därmed är tvisten ur världen. Om de inte kommer överens kan någon av dem väcka talan vid allmän domstol, eller Arbetsdomstolen om den är behörig att uppta tvisten som f...

arrow_forward
ra

Skyddsutrustning

arrow_forward
ra

Socialförsäkringsbalk

Socialförsäkringsbalken, som trädde ikraft den 1 januari 2011, ersatte ett trettiotal tidigare lagar på området, som till exempel lagen om allmän försäkring och lagen om arbetsskadeförsäkring. Socialförsäkringsbalken omfattar socialförsäkringsförmåner som handläggs av till exempel Försäkringskassan...

arrow_forward
ra

Svenskundervisning för invandrare

Regler om svenskundervisning för invandrare (sfi) finns i skollagen. Sfi syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. Det är kommunen som ansvarar för att sfi anordnas. Utbildningen anordnas som kurser. För att få delta i sfi krävs att...

arrow_forward
rr

Diskmaskin, mikrovågsugn

Löpande bokföring Köksmaskiner som diskmaskiner, mikrovågsugnar, kyl/frys etc. avseende personalmatsal/-utrymme kan räknas till företagets anläggningstillgångar och bokförs som inventarier, maskiner och inventarier, inköp. Om en köksmaskin eller mikrovågsugn däremot räknas som korttidsinventarier e...

arrow_forward
rr

Ekonomisk förening, eget kapital

arrow_forward
rr

Eventualtillgång

En eventualtillgång kan definieras som en möjlig tillgång som härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir - t.ex. ett rättsanspråk med oviss ut...

arrow_forward
rr

Eldningsolja

arrow_forward
rr

Finansiell anläggningstillgång, upplysningar

Samtliga företag ska enligt 5 kap. 8 § ÅRL för varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 ska upplysningar lämnas om tillgångarnas anskaffningsvärde, tillkommande och avgående tillgångar, överföringar, årets avsk...

arrow_forward
rr

Leasing/hyra av växter etc.

Ett alternativ till att köpa och själv sköta växter till företagets lokaler (kontorslokaler, matsal, entré etc.) är att leasa/hyra växterna inklusive skötseln. Det är också vanligt med hyra av entremattor. Dessa typer av leasingavtal är oftast operationell leasing och kostnadsförs därmed linjärt en...

arrow_forward
Visar 5051 till 5060 av 5129 träffar.