Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Särskild vinstutdelningsbegränsning

arrow_forward
rb

Tvångslikvidation av Bolagsverket

arrow_forward
rb

Tvångsutdelning

arrow_forward
rb

Utvärdering av bolagsledning

Definition Utvärdering av bolagsledningen är ett obligatoriskt moment i börsbolag och andra bolag som följer svensk kod för bolagsstyrning. Utvärderingen ska röra sig om en regelbunden och systematisk process för att bedöma styrelsens och verkställande direktörens prestationer i syfte att fortlöp...

arrow_forward
ra

Frilansmedarbetare

Att frilansmedarbeta (frilansa) innebär att som uppdragstagare vid behov tjänstgöra för visst företag eller viss arbetsgivare. En frilansmedarbetare (frilans) är normalt sett inte att anse som anställd. Frilans är vanligt bland annat inom medieområdet då medierna vill tillförsäkra sig en möjlighet ...

arrow_forward
ra

Föreningsfrihet

arrow_forward
rb

Bokslutskommuniké

Regler om bokslutskommuniké gäller börsbolag. De ska lämna en bokslutskommuniké som ska innehålla sådan information som enligt internationella redovisningsstandarder (IFRS) ska ingå i delårsrapportering. Kommunikéer ska avges inom två månader från slutet av räkenskapsperioden, det vill säga senast ...

arrow_forward
rb

Bilda handelsbolag

Definition Ett handelsbolag är bildat när två eller flera personer, fysiska eller juridiska, sluter ett Bolagsavtal med ett gemensamt syfte att bedriva näringsverksamhet och bolaget är registrerat hos Bolagsverket. Bildningen sker alltså beroende av registrering och kan inte uppstå spontant som min...

arrow_forward
ra

Muntligt anställningsavtal

Ett anställningsavtal kan ingås både muntligen och skriftligen. Det finns med andra ord inget formkrav. Däremot ska arbetsgivaren lämna en skriftlig anställningsbekräftelse till arbetstagaren inom en månad efter det att arbete påbörjats. Denna bekräftelse ska innehålla ett antal uppgifter, t.ex. om...

arrow_forward
ra

Måltidsuppehåll

Definition Om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena eller med hänsyn till sjukdomsfall eller annan händelse som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren får raster bytas ut mot måltidsuppehåll på arbetsplatsen. Måltidsuppehåll räknas in i arbetstiden. Måltidsuppehåll istället för ...

arrow_forward
Visar 5041 till 5050 av 5129 träffar.