Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Elektroniskt kassakvitto

Ett elektroniskt kvitto är ett kassakvitto (se 7 kap. 1 § SKVFS 2014:9) som inte skrivs ut i pappersform utan som tas och skickas i elektronisk form på sådant sätt att kunden kan ta emot och läsa uppgifterna, se 2 kap. 3 § SKVFS 2014:9 och 2 kap. 2 § SKVFS 2014:10. Löpande bokföring En bokföringss...

arrow_forward
rr

Konkursboets egendom

Se sökordet Konkursboets egendom i Rätt Bolagsrätt.

arrow_forward
ra

Frilansmedarbetare

Att frilansmedarbeta (frilansa) innebär att som uppdragstagare vid behov tjänstgöra för visst företag eller viss arbetsgivare. En frilansmedarbetare (frilans) är normalt sett inte att anse som anställd. Frilans är vanligt bland annat inom medieområdet då medierna vill tillförsäkra sig en möjlighet ...

arrow_forward
ra

Svenskundervisning för invandrare

Regler om svenskundervisning för invandrare (sfi) finns i skollagen. Sfi syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. Det är kommunen som ansvarar för att sfi anordnas. Utbildningen anordnas som kurser. För att få delta i sfi krävs att...

arrow_forward
rl

Nyckelpersoner

arrow_forward
rr

Fri bensin/bil/bostad/kost

Löpande bokföring Kostnader för förmåner till anställda bokförs normalt på konto 7380. Se uppslagsordet Förmåner i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Immateriell anläggningstillgång, nedskrivning

Bokslut Har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det värde som följer av 3 [anskaffningsvärde] och 4 §§ ÅRL första stycket [avskrivning över nyttjandeperioden], ska tillgången enligt 4 kap. 5 § ÅRL skrivas ned till detta lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är beståe...

arrow_forward
rr

Immateriell anläggningstillgång, avyttring

K3-regler Ett företag ska enligt punkt 18.26 inte längre redovisa en immateriell anläggningstillgång i balansräkningen vid utrangering eller avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning, utrangering eller avyttring av tillgången. För att fastställa vid vilk...

arrow_forward
rr

Indikation på värdenedgång

K3-regler Vid varje bokslut ska ett företag enligt punkt 27.3 bedöma om det finns en indikation på värdenedgång som kan innebära att ett nedskrivningsbehov av tillgångar föreligger, dvs. att tillgångens värde är lägre än dess redovisade värde. I kommentaren till punkten finns följande exempel på in...

arrow_forward
rr

Inre reparationsfond

arrow_forward
Visar 5011 till 5020 av 5129 träffar.