Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Kreditfaktura vid inköp

Vid kreditinköp av varor och tjänster får företaget en faktura från säljaren/leverantören. Om det föreligger något fel - t.ex. på priset, antalet eller kvaliteten - ska företaget göra en reklamation. Som en bekräftelse på att reklamationen accepterats får företaget en kreditfaktura (kreditnota) frå...

arrow_forward
rr

Kostnadskalkyl

De beräknade utgifterna för bostadsrätten som ingår i ett förhandsavtal ska enligt 5 kap. 3 § BRL grundas på en kostnadskalkyl. Kostnadskalkylen ska enligt 8 § bostadsrättsförordningen (1991:630) innehålla följande information Bostadsrättsföreningens företagsnamn och organisationsnummer Övriga up...

arrow_forward
rr

Kreditfaktura

arrow_forward
rr

Kvittning, pågående uppdrag

Tillgångar och avsättningar eller skulder får enligt 2 kap. 4 § ÅRL inte kvittas mot varandra. Inte heller får intäkter och kostnader kvittas mot varandra. Vad gäller redovisning av uppdrag till fastpris enligt principen om successiv vinstavräkning finns dock ett tvång att kvitta enligt såväl K3 so...

arrow_forward
rr

Kvalitativa egenskaper i årsredovisningen

Enligt K3 finns det krav på att informationen i en finansiell rapport ska vara begriplig, tillförlitlig, relevant samt väsentlig. Informationen som lämnas ska presenteras så att den är begriplig för en användare som har rimlig kunskap om affärsverksamhet, ekonomi samt redovisning och som är beredd ...

arrow_forward
rr

Kyl/frys, diskmaskin

Löpande bokföring Köksmaskiner som kyl/frys, diskmaskiner, mikrovågsugnar etc. avseende personalmatsal/-utrymme räknas normalt till företagets anläggningstillgångar och bokförs som inventarier, maskiner och inventarier - inköp. Utgifter för förbrukningsinventarier - korttidsinventarier och inventar...

arrow_forward
rr

Kvittokontrolldata

Del av kvittodata som ger underlag för generering av kontrolldata och kontrollkod, se 2 kap. 4 § SKVFS 2016:1.

arrow_forward
rr

Fastställande årsbokslut

Begreppet används inte i BFL eller i K ÅB men bör innebära att årsbokslutet ska anses vara fastställt när exempelvis ett årsmöte i en ideell förening godkänner årsbokslutet.

arrow_forward
rr

Finansiell anläggningstillgång, upplysningar ÅRL

Samtliga företag ska enligt 5 kap. 8 § ÅRL för varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 ska upplysningar lämnas om tillgångarnas anskaffningsvärde, tillkommande och avgående tillgångar, överföringar, årets avsk...

arrow_forward
rr

Finansiell anläggningstillgång, uppskrivning

Bokslut Ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings anläggningstillgångar om har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger det redovisade värdet får, enligt 4 kap. 6 § ÅRL, skrivas upp till högst detta värde. Uppskrivning får dock ske endast om uppskrivningsbeloppet används ...

arrow_forward
Visar 5011 till 5020 av 5043 träffar.