Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Tilläggsupplysningar

I och med uppdateringen av ÅRL som infördes från räkenskapsår som påbörjades efter den 31 december 2015 ändrades begreppet för extra upplysningar utöver det som finns i räkningarna från tilläggsupplysningar till noter.

arrow_forward
rb

Styrelsens arbetsuppgifter

Styrelsen i aktiebolag väljs för att sköta vissa obligatoriska arbetsuppgifter. Utöver det kan styrelsen åta sig andra uppgifter. Styrelsens arbetsuppgifter är på ett grundläggande plan reglerade i aktiebolagslagen och, för börsbolag, i svensk kod för bolagsstyrning. Aktiebolagslagen är tydligas...

arrow_forward
rr

Systematisk ordning, presentation

Presentationen i systematisk ordning visar enligt kommentaren till BFNAR 2013:2 punkt 2.2 affärshändelserna sorterade utifrån deras art och utgör därigenom en länk till årsbokslutet eller årsredovisningen. Presentationen möjliggör också en överblick av verksamhetens ställning och resultat löpande u...

arrow_forward
rb

Treårsregeln för vinstutdelning

Definition Treårsregeln innebär att ett aktiebolag som gjort en minskning av aktiekapitalet i syfte att täcka en förlust inte får göra en vinstutdelning under tre år utan att Bolagsverket gett tillstånd. Tillstånd söks i enlighet med reglerna om tillstånd för verkställighet av minskning. Efter an...

arrow_forward
rl

Tredjelandsmedborgare

Om en arbetsgivare tänker anställa någon från land utanför EU, EES-stat eller Schweiz ska detta meddelas till Skatteverket. Meddelande görs på blankett ”Underrättelse Anställning av utlänning”. Informationen till Skatteverket ska göras senast den 12:e i månaden efter att anställningen har påbörjats...

arrow_forward
rl

Tvungen kvittning

arrow_forward
rl

Teaterföreställning

arrow_forward
rb

Teckningsrättsbevis

arrow_forward
rr

Tillförlitlig

Informationen i en finansiell rapport är enligt K3 punkt 2.9 tillförlitlig om den är neutral och inte innehåller väsentliga fel.

arrow_forward
rr

Uppställningsform, balansräkning

arrow_forward
Visar 4991 till 5000 av 5129 träffar.