Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Reservfond, ekonomisk förening

Vid föreningsstämman fattas beslut om hur fritt eget kapital/ansamlad förlust ska disponeras. Till reservfonden skulle till och med 2016 sättas av minst 5 % av den del av föreningens nettovinst för året som inte gick åt för att täcka en balanserad förlust. Uppgick reservfonden till minst 20 % av de...

arrow_forward
rr

Rättelse av bokföringspost

Enligt 5 kap. 5 § BFL ska, om en bokföringspost rättas, anges när rättelsen har skett och vem som har gjort den. Om rättelsen sker genom en särskild rättelsepost ska det samtidigt säkerställas att det vid en granskning av den rättade bokföringsposten utan svårighet går att få kännedom om rättelsen....

arrow_forward
rr

Rörliga tillverkningskostnader

Rörliga tillverkningskostnader ingår normalt i produktkalkylering för att fastställa ett anskaffningsvärde för varor som ett företag tillverkar. Det kan också vara rörliga indirekta kostnader som ingår i att bestämma värdet av en tjänst, ex vis vid prissättning. Vi utgår här från en lagervärdering....

arrow_forward
rr

Samlad personalliggare

Enligt 3 § SKVFS 2015:6 menas med samlad personalliggare den personalliggare som en byggherre ska hålla tillgänglig för Skatteverket på en byggarbetsplats. Den består av de personalliggare som de som bedriver byggverksamhet på byggarbetsplatsen ska hålla tillgängliga för byggherren.

arrow_forward
rr

Sammankopplat kassaregister

Ett kassaregister som är sammankopplat med ett kontrollsystem, se 2 kap. 21 § SKVFS 2014:9.

arrow_forward
rr

Sammansatta finansiella instrument

Sammansatta finansiella instrument är enligt K3 punkt 11.61 finansiella instrument som består av en fordran eller en skuld i kombination med ett eller flera derivatinstrument, exempelvis ett konvertibelt skuldebrev som består av en lånedel och en konverteringsrätt till aktier (option).

arrow_forward
rr

Sist-in-först-ut (SIFU)

Sist- in- först-ut metoden är en metod för värdering av varulager. Metoden innebär att när artiklar tas ur lagret så används det senaste inköpspriset, dvs. resultaträkningen påverkas av återanskaffningsvärdet på de artiklar som sålts. Denna metod är inte tillåten enligt ÅRL. Istället ska FIFU-metod...

arrow_forward
rr

Säkringsförhållandets effektivitet

Säkringsförhållandets effektivitet visar enligt K3 punkt 12.49 i vilken utsträckning förändringar i en säkrad posts värde eller förändringar i kassaflöden, som är hänförliga till en säkrad risk, uppvägs av förändringar i säkringsinstrumentets värde eller kassaflöden.

arrow_forward
rr

Säkringsredovisning

Om ett företag inte vill ta en risk i en post, det kan vara ett lån, en fordran eller framtida kassaflöden kan ett företag säkra denna risk genom ett derivatinstrument, exempelvis en valutatermin eller en ränteswap. Säkringsredovisning innebär att ett företag inte redovisar effekten på den säkrade ...

arrow_forward
rs

Fast driftställe

Definition En stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs. Lagrum 2 kap. 29 § IL Kommentar Begreppet har en central betydelse när man ska bedöma om ett utländskt företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige är skattskyldigt till inkomstskatt här....

arrow_forward
Visar 4991 till 5000 av 5043 träffar.