Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Lagfart

Sedan registrering av ett fastighetsförvärv gjorts vid tingsrätten får ägaren lagfart på fastigheten. Lagfarten visar vem som är den rätte (s.k. lagfarne) ägaren - en förutsättning för att ägaren senare ska kunna inteckna eller sälja fastigheten. Mer information om aktuella avgifter, lagfartsskatt...

arrow_forward
ra

Interimistiskt förordnande

Definition Ett beslut om ett interimistiskt förordnande är ett beslut som en domstol meddelar i en viss fråga i avvaktan på en slutlig dom. Om det i en rättegång tidigt står mer eller mindre klart att den ena parten har rätt i tvisten kan det vara rimligt och ändamålsenligt att domstolen redan på ...

arrow_forward
rs

Arbetsmarknadsförsäkring

Definition Försäkringar för arbetstagare enligt avtal på arbetsmarknaden. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Förutom lagstadgade arbetsgivaravgifter betalar en arbetsgivare olika avgifter för arbetsmarknadsförsäkringar. Försäkringarna regleras i kollektivavtal eller i det individuella anställning...

arrow_forward
rr

Affärshändelser

En affärshändelse är enligt 1 kap. 2 § BFL alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av p...

arrow_forward
rm

Affärsverk

Definition Enligt Ekonomistyrningsverket består Staten av myndigheter under regering och riksdag inklusive affärsverken. Enligt momslagen ingår däremot inte affärsverken eller de statliga bolagen i denna definition. Det innebär att med Staten i momshänseende avses andra verk än affärsverken t.ex. J...

arrow_forward
rs

Anläggningsregister

Definition En förteckning över företagets materiella och immateriella anläggningstillgångar. Lagrum 5 kap. 4 § BFL Kommentar Av 5 kap. 4 § BFL framgår att vid bokföringen ska konton över tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital specificeras i en sidoordnad bokföring om det behövs för ...

arrow_forward
rr

Avkastningsstiftelse

En avkastningsstiftelse är en stiftelse som tillgodoser sitt syfte genom att ur avkastningen lämna bidrag (anslag). Medel som inte får lämnas som anslag redovisas normalt som bundet eget kapital, inklusive realisationsresultat som ska tillföras bundet eget kapital genom omföring från fritt eget kap...

arrow_forward
rs

Avskattning

Definition Att ta upp marknadsvärdet till beskattning i samband med en karaktärsförändring av tillgången. Lagrum 25 a kap. 25 §, 41 kap. 6 §, 48 a kap. 11 a § och 58 kap. 19 a § IL Kommentar När en tillgång ändrar skattemässig karaktär ska det ofta ske en avskattning. Detta på grund av att ti...

arrow_forward
rr

Arbetsmåltider

Löpande bokföring Arbetsmåltider bokförs normalt som personalrepresentation på konto 7630. Till intern representation räknas här normalt personalfester, interna kurser, planeringskonferenser och informationsmöten med personalen. För mer information om förmån av fria arbetsmåltider, se uppslagsorde...

arrow_forward
rs

Andelshus

Definition Hus som ägs av tre eller fler, direkt eller via handelsbolag, och har bostadslägenheter åt tre eller fler delägare. Lagrum 2 kap. 16 §, 19 kap. 3 § och 42 kap. 33 § IL Kommentar Ett andelshus kan inte vara ett småhus, det är en näringsfastighet där minst tre av delägarna bor i fasti...

arrow_forward
Visar 491 till 500 av 5129 träffar.