Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Aktier/andelar - försäljning

Aktier/andelar indelas redovisningsmässigt i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar, skattemässigt i kapitaltillgångar och lagertillgångar. Aktier/andelar som inte är lagertillgång utgör kapitaltillgång. Löpande bokföring Försäljningsvärdet för aktier/andelar redovisas till försäljningspr...

arrow_forward
rr

Årets skatt

Bokslutsarbetet för aktiebolag och ekonomiska föreningar avslutas med att företagets skatteskuld/skattefordran beräknas avseende årets inkomstskatt per balansdagen. Skatten är enligt 9 kap. 4 § IL ingen avdragsgill kostnad för företaget. Alla företag, oavsett storlek, som är skattesubjekt ska redov...

arrow_forward
rs

Representation

Definition Begreppet är inte definierat i skattelagstiftningen. Lagrum 16 kap. 2 § IL Kommentar Av lagtexten framgår att utgifter för representation får dras av bara om de har ett omedelbart samband med verksamheten. Så är fallet när det är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindel...

arrow_forward
rs

Uppskjuten skatt

Definition Inkomstskatt för framtida räkenskapsår som beror på tidigare transaktioner eller händelser. Lagrum 9 kap. 4 § IL Kommentar Uppskjuten skatt är en redovisningsterm som syftar till att redovisa den skatteskuld som beror på att det bokförda värdet på tillgången är högre än det skattemä...

arrow_forward
rm

Självfaktura

Självfakturering, eller self-billing som det också kallas, är uttryckligen tillåtet i momslagen och innebär att en köpare upprättar sin egen inköpsfaktura och därmed även sitt underlag för avdragsrätt för ingående moms. Reglerna om självfakturering har därför förenats med diverse krav och det ska ä...

arrow_forward
rr

Utdelning till aktieägare

Vid bolagsstämman fattas enligt 7 kap. ABL bland annat beslut om föregående års resultat och om utdelning ska ske till aktieägarna, årets resultat. Av redovisat årsresultat ska först balanserad förlust täckas. Det tidigare obligatoriska kravet på avsättning till reservfond i aktiebolag har slopats,...

arrow_forward
rm

Aktieägarkostnader

arrow_forward
rm

Förskott

Definition Ett förskott uppstår när en betalning görs innan leverans av en bestämd och beställd vara eller tillhandahållande av bestämd och beställd tjänst sker. Det förekommer att man säger deposition istället för förskott men den momsmässiga hanteringen är ändå densamma. Om en deposition däremot ...

arrow_forward
rs

Skattemässig överavskrivning

Definition När avskrivningarna i räkenskaperna överstiger det högsta tillåtna skattemässiga avdraget. Lagrum 18 kap. 19 § IL Kommentar Skattemässig överavskrivning på inventarier kan endast uppkomma vid räkenskapsenlig avskrivning. Det kan bero på felräkning eller att man felaktigt klassificera...

arrow_forward
rr

Ej avdragsgilla kostnader

Alla affärshändelser måste enligt 4 kap. 1 § BFL bokföras. Alla bokförda utgifter/kostnader är dock inte skattemässigt avdragsgilla. Sådana kostnader benämns i dagligt språkbruk ”ej avdragsgilla kostnader”. Löpande bokföring För att underlätta deklarationsarbetet är det lämpligt att kontera ej avd...

arrow_forward
Visar 41 till 50 av 5043 träffar.