Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Revisors ansvar

Revisorerna är fristående bolagsorgan som utgör självständiga rättssubjekt i förhållande till bolaget. Revisorer i aktiebolag är auktoriserade av staten och tillhör en branschorganisation. Revisorer är förvisso uppdragstagare utsedda av stämman men uppdragsgivaren har begränsad makt att påverka rev...

arrow_forward
rb

Revisorsinspektionen

Definition Revisorsinspektionen är statens myndighet för revisionsfrågor. Revisorsinspektionen har två huvuduppgifter: att se till att det finns kvalificerade revisorer för näringslivets behov och att utöva tillsyn över dessa revisorer. Tillsyn av revisorerRevisorsinspektionen genomför en löpande...

arrow_forward
rb

Särskild vinstutdelningsbegränsning

arrow_forward
rr

Semesterlönekassa

arrow_forward
rl

Nödfallsövertid

Lag I arbetstidslag (1982:673) finns bestämmelser om hur många timmar beordrad övertid en anställd högst får arbeta. När det gäller en nödfallsituation gäller inte dessa bestämmelser. En nödfallsituation är en händelse som arbetsgivaren inte har kunnat förutse, t.ex. olycka eller översvämning. Hän...

arrow_forward
ra

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Från och med den 31 mars 2016 gäller en särskild författning om organisatorisk och social arbetsmiljö. Genom den författningen upphävs: Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1980:14) om psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön, Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1990:18) om omvård...

arrow_forward
rl

Personalstiftelse

Lag Enligt lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. s.k. tryggandelagen kan en arbetsgivare bilda en personalstiftelse som har till ändamål ”att främja sådan välfärd åt arbetstagare eller arbetstagares efterlevande som ej avser pension, avlöning eller annan förmån vilken arbetsgivaren...

arrow_forward
rr

Reparationsfond, inre

arrow_forward
rl

Sidoinkomster

Den utbetalare som är huvudarbetsgivare, d.v.s. den arbetsgivare som den anställde har sin huvudsysselsättning hos, ska göra skatteavdrag enligt skattetabell. På ersättningar som betalas ut av en utbetalare som inte är huvudarbetsgivare ska skatteavdrag göras med 30 %. Dessa inkomster brukar benämn...

arrow_forward
rr

Språk i års- eller koncernredovisningen

Enligt 2 kap. 5 § ÅRL ska en årsredovisning alltid avfattas på svenska. Detsamma gäller enligt 7 kap. 7 § ÅRL för en koncernredovisning och enligt 9 kap. 1 § ÅRL för en delårsrapport.

arrow_forward
Visar 4981 till 4990 av 5129 träffar.