Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Fast driftställe

Definition En stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs. Lagrum 2 kap. 29 § IL Kommentar Begreppet har en central betydelse när man ska bedöma om ett utländskt företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige är skattskyldigt till inkomstskatt här....

arrow_forward
rs

Flytt av pensionsförsäkring

Definition En pensionsförsäkring kan flyttas genom att den försäkrade säger upp avtalet och överför kapitalet till en ny försäkringsgivare som uppfyller kravet på en pensionsförsäkring. Lagrum 58 kap. 17 § IL Kommentar Huruvida det är möjligt att flytta en pensionsförsäkring regleras i försäkr...

arrow_forward
rs

Fordringsrätter

Definition Med svensk fordringsrätt avses en fordran i svenska kronor. Lagrum 16 kap. 1 §, 48 kap. 3-4, 21 och 23 §§ IL Kommentar Med svensk fordringsrätt avses en fordran i svenska kronor. Hit räknas t.ex. - obligationer, - premieobligationer, - förlagsbevis, - optionsskuldebrev, - a...

arrow_forward
rs

Framtida garantiutgifter

Definition Utgifter för att täcka framtida garantiåtaganden. Lagrum 16 kap. 3-5 §§ IL Kommentar För att täcka risker som är hänförliga till framtida garantiåtaganden vid beskattningsårets utgång ska avdrag göras med ett belopp som sätts av i räkenskaperna. Avdraget ska återföras det följande be...

arrow_forward
rs

Framtida återväxtåtgärder

Definition Åtgärder för att anlägga ny skog på produktiv skogsmark efter det att avverkning skett. Kommentar I 1 § skogsvårdslagen (1979:429) ställs krav på att skogen ska skötas så att den ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Det är ägaren till den produktiva sk...

arrow_forward
rs

Framskjuten beskattning

Definition Särskilda skatteregler för fysiska personer vid ett andelsbyte. Lagrum 48 a kap. IL

arrow_forward
rs

Fri försäkring under tjänsteresa

arrow_forward
rr

Kollektiv värdering

En kollektiv värdering innebär ett avsteg från en värdering post för post och är i många fall uttryckligen tillåten enligt god redovisningssed. Exempel är värdering av varulager enligt först-in-först-ut eller till vägda genomsnittspriser.

arrow_forward
rs

Fri rörlighet för arbetstagare

arrow_forward
rs

Fri rörlighet för kapital

arrow_forward
Visar 4961 till 4970 av 5043 träffar.