Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Medlemsförteckning - bostadsrättsförening

En medlemsförteckning är enligt 9 kap. 8 § BRL den förteckning över en bostadsrättsförenings medlemmar som föreningens styrelse är skyldig att föra. Förteckning kan vara digital eller bestå av ett betryggande system med lösblad eller kort. Medlemsförteckningen ska ha till ändamål att ge föreningen,...

arrow_forward
rr

Fastighetsavgift

arrow_forward
rr

Förenklad ekonomisk plan

En förenklad ekonomisk plan vid omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar ska enligt 6 § bostadsrättsförordningen (1991:630) innehålla följande: Bostadsföreningens företagsnamn och organisationsnummer samt bostadsrättsföreningens företagsnamn Bostadsföreningens behålln...

arrow_forward
rr

Förteckning över anläggningstillgångar

arrow_forward
rb

Förvaltarregistrering

En förvaltare av aktier kan föras in i aktieboken istället för aktieägaren, men det måste anges att aktierna innehas för en annan person. I ett avstämningsbolag måste förvaltaren uppfylla två kriterier. Förvaltaren måste för det första ha medgivande från värdepapperscentralen enligt lagen om värd...

arrow_forward
rb

Fria aktier

Inaktuell benämning på aktier som inte var Bundna aktier. Fria aktier var alltså sådana aktier som även kunde ägas av utländska medborgare.

arrow_forward
rb

Hållbarhetsrapport

Definition Hållbarhetsrapport är en ny del av en Förvaltningsberättelse, i vilken vissa större bolag ska lämna upplysningar i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Hållbarhetsrapporten kan också lämnas som en separat h...

arrow_forward
rr

Högste verkställande beslutsfattare

Enligt definitionen i IFRS 8 punkt 7 är den högste verkställande beslutsfattaren en funktion och inte nödvändigtvis en chef med en särskild befattning. Denna funktion är enligt samma punkt att fördela resurser och bedöma resultatet för företagets rörelsesegment. Den högste verkställande beslutsfatt...

arrow_forward
rl

Inarbetning av arbetstid

På många företag arbetar man in s.k. klämdagar eller har en förlängd arbetstid under vintertid för att kunna förkorta arbetstiden under sommarhalvåret.

arrow_forward
rr

Kassaregister - kontrollbesök

Skatteverket får enligt 42 kap. 6 § SFL besluta om kontrollbesök för att kontrollera att den som är eller kan antas vara skyldig att använda kassaregistret fullgör sina eventuella skyldigheter. Vid ett sådant besök får Skatteverket göra kundräkning, kontrollköp, kvittokontroll och kassainventering....

arrow_forward
Visar 4951 till 4960 av 5129 träffar.