Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Systemdokumentation, kassaregister

I företag som använder kassaregister ska systemdokumentationen enligt BFNAR 2013:2 punkt 9.13 innehålla en beskrivning av vilka delar kassaregistret består av och hur de samverkar, samt programmeringar och inställningar.

arrow_forward
rr

Maskinläsbart medium

I 7 kap. 1 § BFL anges de olika former som räkenskapsinformation får arkivera i. Maskinläsbart medium definieras som ”annan form (än vanlig läsbar form och mikroskrift) som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel.”

arrow_forward
rr

Behandlingshistorik - kassaregister

Ett kassaregister är en del av bokföringssystemet och omfattas därför av bestämmelserna om behandlingshistorik i BFL. Det ska enligt 5 kap. 4 § SKVFS 2014:9 gå att ta fram aktuella uppgifter om programmeringar och inställningar som uppfyller BFLs krav på behandlingshistorik, dvs. att det ska vara ...

arrow_forward
rr

Betalningar vid export/utförsel

Betalningar från utlandet vid export och utförsel kan ske på många olika sätt - girering/inbetalning till det egna bankgiro-, bank- eller checkkontot, girering/inbetalning till det egna plusgirokontot, check, bankremissa, dokumentinkasso, remburs etc. De avgifter som t.ex. banken tar ut för betalni...

arrow_forward
rr

Bolagsstyrningsrapport

arrow_forward
rr

Bostadsrätt, innehav av

Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt får enligt 1 kap. 3 § BRL ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen. Bostadsrätt är enligt lagtexten den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen men det är också en vanlig allmän benämning på en andel i en bostadsrättsförening ...

arrow_forward
rr

Konkurskostnader

Med konkurskostnader avses enligt 14 kap. 1 § KonkL Arvode och kostnadsersättning till förvaltare. Arvode och kostnadsersättning till sådan rådgivare eller förlikningsman som har utsetts enligt 7 kap. 7§ KonkL. Ersättning till ett sakkunnigt biträde som förvaltare har anlitat med stöd av 7 kap. ...

arrow_forward
rr

Konkursansökan

En ansökan om konkurs görs enligt 2 kap. 1 § KonkL skriftligt hos den tingsrätt där gäldenären bör svara i tvistemål som angår betalningsskyldighet i allmänhet, vanligtvis tingsrätten på den ort där företaget har sitt säte. Ansökan ska vara underskriven av sökanden eller sökandens ombud. Om ansökan...

arrow_forward
rr

Konkursboets egendom

I ett konkursbo ingår som huvudregel all egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades, eller som tillfaller gäldenären under konkursen och som är sådan att den kan utmätas, se 3 kap. 3 § KonkL. Övriga bestämmelser om konkursboets egendom återfinns i 3 kap. KonkL.

arrow_forward
rr

Konkursförvaltare

En förvaltare som handhar förvaltningen av ett konkursbo, se 1 kap. 3 § KonkL.

arrow_forward
Visar 4951 till 4960 av 5043 träffar.