Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Inträde, bostadsrättsförening

arrow_forward
rr

Investeraravdrag

Se uppslagsordet Investeraravdrag i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Investeringsstöd

arrow_forward
rr

Rättelseverifikation

Om en verifikation rättas genom att den ersätts med en ny verifikation utgör både den ersatta verifikationen och rättelseverifikationen räkenskapsinformation. En post som rättas måste dokumenteras med en rättelseverifikation som tydligt beskriver vad som rättats.

arrow_forward
rr

Rättelse av bokföringspost

Enligt 5 kap. 5 § BFL ska, om en bokföringspost rättas, anges när rättelsen har skett och vem som har gjort den. Om rättelsen sker genom en särskild rättelsepost ska det samtidigt säkerställas att det vid en granskning av den rättade bokföringsposten utan svårighet går att få kännedom om rättelsen....

arrow_forward
rr

Reglerad marknad

Ett företag som är underställda en medlemsstats lagstiftning och är noterad på reglerad mar ska enligt det så kallade IAS-direktivet (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002) ska för varje räkenskapsår (som inleds den 1 januari 2005 eller därefter) upprätta sin koncernredovisning...

arrow_forward
rr

Rehabilitering

Med rehabilitering avses samtliga åtgärder för att förbättra hälsan hos en sjuk eller skadad anställd (eller den som driver enskild firma eller handelsbolag) så att denne ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Löpande bokföring Avdragsgilla rehabiliteringskostnader debiteras i BAS 2020 konto 762...

arrow_forward
rr

Registreringsordning, presentation

Presentationen i registreringsordning visar enligt kommentaren till BFNAR 2013:2 punkt 2.2 i vilken ordning bokföringsposterna har tillförts bokföringssystemet. Presentationen möjliggör dels kontroll av fullständigheten i den upprättade bokföringen, dels kontroll i efterhand av bokförda poster mot ...

arrow_forward
rr

Reservfond, ekonomisk förening

Vid föreningsstämman fattas beslut om hur fritt eget kapital/ansamlad förlust ska disponeras. Till reservfonden skulle till och med 2016 sättas av minst 5 % av den del av föreningens nettovinst för året som inte gick åt för att täcka en balanserad förlust. Uppgick reservfonden till minst 20 % av de...

arrow_forward
rr

Resultaträkning, allmänna regler

Resultaträkningen ska enligt 3 kap. 2 § ÅRL i sammandrag redovisa företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Inte i någon av resultaträkningarna enligt K1-K4 är det tillåtet att redovisa extraordinära intäkter och kostnader.

arrow_forward
Visar 4941 till 4950 av 5043 träffar.