Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Kryptering

Enligt BFNAR 2013:2 punkt 7.8 får räkenskapsinformation krypteras eller på annat liknande sätt göras oläsbar för den som saknar tillgång till särskild utrustning endast om det är motiverat av säkerhetsskäl och informationen omedelbart kan presenteras i klartext. Är räkenskapsinformation sparad med ...

arrow_forward
rr

Kundfaktura, innehåll

Kundfakturor och andra verifikationer ska enligt 5 kap. 7 § BFL alltid innehålla uppgift om: när verifikationen sammanställts (fakturadatum, datum för bokföringsorderns upprättande etc.), när affärshändelsen inträffat (leveransdag, period för delleveranser eller prenumeration, konsultarvode för e...

arrow_forward
rr

Kurtage

arrow_forward
rr

Kvittodata

Information om läses in från ett kassaregister till en kontrollenhet, se 2 kap. 3 § SKVFS 2016:1.

arrow_forward
rr

Kvittokopia

En kopia av ett kassakvitto enligt 7 kap. 1 SKVFS 2014:9.

arrow_forward
rr

Köksmaskiner, köksutrustning

Löpande bokföring Köksmaskiner (mikrovågsugn, kyl/frys, diskmaskin etc.) och möbler avseende personalmatsal/-utrymme räknas normalt till företagets anläggningstillgångar och bokförs som inventarier, maskiner och inventarier - inköp. Hit räknas även större kaffeautomater och liknande. Utgifter för f...

arrow_forward
rr

Leverantörsreskontra

arrow_forward
rr

Likartade tillgångar

Med varulager av likartade tillgångar avses enligt K3 punkt 13.5 varor som är utbytbara. Vilka varor som är utbytbara bestäms utifrån varornas beskaffenhet och användning för företaget. Anskaffningsvärdet för varor som är utbytbara ska beräknas med en enhetlig metod.

arrow_forward
rr

Likvida medel

Likvida medel utgörs enligt K3 punkt 7.4 och K2 punkt 21.5 av kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker samt motsvarande institut och kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatta för obetydlig risk för värdefluktuationer, dvs. kontogrupp ...

arrow_forward
rr

Lunchkuponger

Edenred Sweden AB (tidigare Accor Services, www.edenred.se) grundade Ticket Restaurant och har hittills erbjudit två förmånsprodukter i samband med måltider, Ticket Rikskuponger och Ticket Rikskortet. Papperskupongerna upphörde att gälla vid utgången av 2015. Ticket Rikskortet fungerar som ett beta...

arrow_forward
Visar 4921 till 4930 av 5043 träffar.