Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Immateriell anläggningstillgång, utrangering

K2-regler En utrangering av en immateriell anläggningstillgång ska enligt punkt 7.14 redovisas som kostnad när tillgången inte längre kan brukas och företaget inte avser reparera eller sälja tillgången.

arrow_forward
rr

Importavgifter

arrow_forward
rr

Individuell värdering

arrow_forward
rr

Indelning av poster

De poster som ska framgå av resultat- och balansräkningarna framgår av bilagorna 1-3 i ÅRL.

arrow_forward
rb

Bordläggning

Definition Bordläggning innebär att ett beslut i en beslutande grupp skjuts upp till nästkommande möte eller ett senare datum. Styrelsen får vid bordläggning alltså ett uppskov med att fatta ett visst beslut, exempelvis på grund av dåligt underlag, tidsbrist eller oenighet. Bordläggning kan förekom...

arrow_forward
rr

Ingående balans

Ingående balans för ett räkenskapsår är utgående balans vid föregående räkenskapsår i balansräkningen i enlighet med 2 kap. 4 § punkt 7 ÅRL. Den utgående balansen ett räkenskapsår får inte ändras när den ingående balansen redovisas på nästa år.

arrow_forward
rl

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har utkommit med föreskrifter gällande organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som gäller från och med 31 mars 2016. Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller som lagstiftning. Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grun...

arrow_forward
rb

Särskild granskning

Definition Särskild granskning är en avgränsad kontroll i ett aktiebolag som utförs av en särskild granskare tillsatt av Bolagsverket. Den särskilda granskningen är, liksom revision utförd av en Minoritetsrevisor, en utökad granskningsfunktion som utgör en del av aktieägarnas Minoritetsskydd. D...

arrow_forward
rs

Utrikes tjänsteresa

arrow_forward
rs

Personalstiftelse

Definition Stiftelse för att främja välfärd åt arbetstagare eller deras efterlevande som inte avser pension, lön m.m. Lagrum 27-36 §§ lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen) 16 kap. 14 § IL Kommentar En arbetsgivare kan grunda en personalstiftelse med ändamålet att åt an...

arrow_forward
Visar 4911 till 4920 av 5129 träffar.