Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Proformakvitto

Proformakvitton, som ibland benämns förhandskvitto, är enligt 2 kap. 16 § SKVFS 2014:9 en utskrift från ett kassaregister med uppgifter som liknar de uppgifter som ska finnas i ett kassakvitto.

arrow_forward
rr

Prospektdirektivet

Enligt artikel 5 i prospektdirektivet gäller principen att alla uppgifter som ingår i ett prospekt ska presenteras på ett sätt som är lätt att analysera och begripa vilket är i linje med direktivets syfte att skydda investerare och potentiella investerare. Vad gäller alternativa nyckeltal i ett pro...

arrow_forward
rr

Ideell förening, eget kapital

arrow_forward
rr

Immateriell anläggningstillgång, anskaffningsvärde

Bokslut Immateriella anläggningstillgångar ska enligt 4 kap. 3 § ÅRL tas upp till belopp som motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet), om inte annat följer av 4 § (avskrivning), 5 § (nedskrivning) och 6 § (uppskrivning). I anskaffningsvärdet för en förvär...

arrow_forward
rr

Immateriell anläggningstillgång, avyttring

K3-regler Ett företag ska enligt punkt 18.26 inte längre redovisa en immateriell anläggningstillgång i balansräkningen vid utrangering eller avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning, utrangering eller avyttring av tillgången. För att fastställa vid vilk...

arrow_forward
rr

Immateriell anläggningstillgång, nedskrivning

Bokslut Har en anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det värde som följer av 3 [anskaffningsvärde] och 4 §§ ÅRL första stycket [avskrivning över nyttjandeperioden], ska tillgången enligt 4 kap. 5 § ÅRL skrivas ned till detta lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är beståe...

arrow_forward
rr

Immateriell anläggningstillgång, upplysningar ÅRL

Bokslut Samtliga företag ska enligt 5 kap. 8 § ÅRL för varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 ska upplysningar lämnas om tillgångarnas anskaffningsvärde, tillkommande och avgående tillgångar, överföringar, år...

arrow_forward
rr

Immateriell anläggningstillgång, ej balansgill

K3-regler Utgifter som inte får tas upp som tillgång och som alltid ska redovisas som kostnader framgår av punkt 18.5 och är utgifter för internt upparbetade varumärken, utgivningsrätter för tidningar och publikationer, kundregister och liknande poster, etablering av verksamheter inklusive utgift...

arrow_forward
rr

Immateriell anläggningstillgång, tillkommande utgifter

Bokslut Utgifter för värdehöjande förbättringar av en tillgång får enligt 4 kap. 3 § ÅRL räknas in i anskaffningsvärdet, om de har lagts ned under räkenskapsåret eller balanserats från tidigare år. K2-regler I kommentaren till lagtexten anges att med tillkommande utgifter avses utgifter avseende e...

arrow_forward
rr

Inbäddade derivat

K3-regler Inbäddade derivat är enligt punkt 12.75 en del av ett avtal som också omfattar ett värdkontrakt som inte är ett derivatinstrument, vilket innebär att vissa av avtalets kassaflöden varierar på ett sätt som liknar kassaflödena för fristående derivatinstrument. Ett inbäddat derivat ska enlig...

arrow_forward
Visar 4891 till 4900 av 5043 träffar.