Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

§

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

arrow_forward
rr

Resultaträkning K4 (IFRS)

Företag som tillämpar IFRS ska vid upprättande av koncernredovisning lämna information enligt IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Enligt RFR 2 Redovisning för juridiska personer ska uppställningsformerna i ÅRL tillämpas i moderföretaget. Enligt IFRS utgör resultaträkningen en delmängd av Rap...

arrow_forward
rl

Ledighet

Förutom semester finns det flera tillfällen den anställde har rätt att vara ledig från sitt arbete. Lag Sedan 1970-talet har vi på arbetsmarknaden lagstiftning som reglerar den anställdes rätt till ledighet från arbetet, t.ex. studieledighet. Ibland är inte ledigheten lagstiftad utan praxis har u...

arrow_forward
rl

Tyst kvittning

När en arbetsgivare betalar ut ett skattefritt traktamente för att täcka merkostnaderna för den anställde vid en tjänsteresa sker en tyst kvittning. Med tyst kvittning menas att beloppet för skattefritt traktamente inte redovisas i arbetsgivardeklarationen på individnivå. Den anställde får heller...

arrow_forward
rr

Lönebidrag

Arbetsgivare som t.ex. nyanställer arbetshandikappade eller långtidsarbetslösa äldre personer kan få statligt lönebidrag. I bidraget ingår även ersättning för arbetsgivaravgifter. Löpande bokföring Lönebidrag ska i den kostnadsslagsredovisade resultaträkningen (vilket också framgår av K2 nedan) r...

arrow_forward
ra

Immateriella rättigheter

Ett anställningsavtal innebär att arbetstagaren utför ett arbete åt arbetsgivaren som betalar en ersättning, lön, för detta arbete. Om detta anställningsavtal går ut på att en vara ska tillverkas är det arbetsgivaren som tillhandahåller råvaran som behövs för tillverkningen och som också blir ägare...

arrow_forward
rl

T-shirt

En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas finns i inkomstskattelag (1999:1229).

arrow_forward
ra

Tarifflön

Det finns olika former för att reglera lön och löneökning. Det finns inga regler i lag om storleken på den lön som en anställd ska ha. En modell i kollektivavtal är att tillämpa tarifflön som innebär att arbetstagarens lön ökar i takt med en annan variabel. Den variabeln kan vara anställningstid el...

arrow_forward
rm

Utgående moms

Definition Med utgående moms eller utgående skatt som den också kallas, avses sådan skatt som redovisas till staten när en säljare är skattskyldig till moms och där säljaren debiterar moms i en försäljningsfaktura. Vid inköp av varor från EU eller inköp av vissa tjänster (t.ex. konsulttjänster) f...

arrow_forward
rr

Stämpelskatt

Information om aktuella avgifter, lagfartsskatt och stämpelskatt i samband med fastighetsinteckningar kan hämtas på Lantmäteriets webbplats www.lantmateriet.se. Löpande bokföring Stämpelskatt och expeditionsavgifter i samband med inteckningar och pantbrev i fast egendom, näringsverksamhet och tomt...

arrow_forward
Visar 481 till 490 av 5043 träffar.