Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Gåvor till anställda

Lag En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229). I inkomstskattelagen anges tydligt att gåvan inte får ges i form av kontanta pengar. Ett presentkort, som inte kan by...

arrow_forward
rr

Affärshändelser

En affärshändelse är enligt 1 kap. 2 § BFL alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av p...

arrow_forward
rr

Arkivering

En viktig del i bokföringsskyldigheten enligt 4 kap. 1 § BFL är att spara/arkivera all räkenskapsinformation och även sådan utrustning och sådana system som behövs för att kunna presentera räkenskapsinformationen så att den går att ta del av. Reglerna för hur denna arkivering ska ske, var och hur l...

arrow_forward
rr

Avkastningsstiftelse

En avkastningsstiftelse är en stiftelse som tillgodoser sitt syfte genom att ur avkastningen lämna bidrag (anslag). Medel som inte får lämnas som anslag redovisas normalt som bundet eget kapital, inklusive realisationsresultat som ska tillföras bundet eget kapital genom omföring från fritt eget kap...

arrow_forward
rs

Arbetsmarknadsförsäkring

Definition Försäkringar för arbetstagare enligt avtal på arbetsmarknaden. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Förutom lagstadgade arbetsgivaravgifter betalar en arbetsgivare olika avgifter för arbetsmarknadsförsäkringar. Försäkringarna regleras i kollektivavtal eller i det individuella anställning...

arrow_forward
rl

Anpassning av arbetsplatsen

arrow_forward
rl

Arbetserbjudande

Lag I utlänningslag (2005:716) och utlänningsförordning (2006:97) finns bestämmelser om vad en arbetsgivare måste tänka på om man vill anställa utländsk arbetskraft.

arrow_forward
rr

Arbetsmåltider

Löpande bokföring Arbetsmåltider bokförs normalt som personalrepresentation på konto 7630. Till intern representation räknas här normalt personalfester, interna kurser, planeringskonferenser och informationsmöten med personalen. För mer information om förmån av fria arbetsmåltider, se uppslagsorde...

arrow_forward
§

Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder

arrow_forward
rs

Anläggningsregister

Definition En förteckning över företagets materiella och immateriella anläggningstillgångar. Lagrum 5 kap. 4 § BFL Kommentar Av 5 kap. 4 § BFL framgår att vid bokföringen ska konton över tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital specificeras i en sidoordnad bokföring om det behövs för ...

arrow_forward
Visar 481 till 490 av 5129 träffar.