Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Förmånstagarförordnande

Från arbetsmarknadsförsäkringarna betalas vid dödsfall ibland ersättning till efterlevande. Det kan handla om grundbelopp och barnbelopp som betalas från Tjänstegrupplivförsäkring, TGL eller ersättning till efterlevande från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. De generella förmånstagarna sk...

arrow_forward
rr

Förstagångstillämpare

K3-regler Enligt punkt 35.3 och bilaga 1 ett företag som första gången tillämpar K3 vid upprättandet av en finansiell rapport. En förstagångstillämpare redovisar övergången till K3 enligt bestämmelserna i kapitel 35. K4-regler Ett företag som upprätta sina första finansiella rapporter enligt IFRS....

arrow_forward
rb

Jäv på bolagsstämma

Definition Jäv på bolagsstämma innebär att en person som är berörd av ett av stämmans beslut om att antingen väcka talan eller befria från ansvar inte får delta i omröstningen om beslutet. Jäv på bolagsstämma är mer begränsad än andra jävsbestämmelser i bolagsrätten. Jäv på bolagsstämma uppkommer ...

arrow_forward
rb

Justerare på styrelsemöte

Definition Justerare är en person, vald av deltagarna på ett beslutande möte, som verifierar att mötesprotokollet är en korrekt redogörelse för hur mötet gått till. Justerare kallas ofta justeringsman eller justeringsperson. Val av justerare på styrelsemöteJusterare för styrelseprotokollet krävs...

arrow_forward
rr

Kassaregister - löpande användning

Skatteverkets föreskrifter om löpande användning av ett kassaregister (4 kap. SKVFS 2014:10) innehåller en mängd olika regler som ska följas vid användning av ett kassaregister. Hänvisningarna i detta avsnitt är således till detta kapitel. All försäljning och annan löpande användning av ett kassare...

arrow_forward
rr

Kassaregister - kontrollavgift

Kontrollavgift ska enligt 50 kap. 1 § SFL tas om Skatteverket vid tillsyn eller kontrollbesök finner att den som är skyldig att använda kassaregister inte gör det eller inte har registrerat uppgift om de kassaregister som används i verksamheten eller om ändring har skett i de uppgifter som registre...

arrow_forward
rr

Konkursansökan

Se sökordet Konkursansökan i Rätt Bolagsrätt.

arrow_forward
rl

Kostrådgivning

De anställda kan som skattefri förmån få enklare motion och friskvård betald av arbetsgivaren. Inom reglerna för motion och friskvård har också information om kost och hälsa inkluderats. Detta innebär att arbetsgivaren kan bjuda in en föreläsare, som informerar de anställda om hur de ska äta för at...

arrow_forward
rl

Kreditupplysning

Lag Ibland kan man behöva skaffa ekonomisk information om en person. Detta kan göras genom att man tar en kreditupplysning. Bestämmelser om detta finns i kreditupplysningslag (1973:1173). En kreditupplysning är oftast inriktad på ekonomiska förhållanden men även personliga uppgifter såsom civilstå...

arrow_forward
rr

Finansieringskomponent

K3-regler Med finansieringskomponent i ett avtal eller i ett finansiellt instrument avses exempelvis om en leverantörskredit löper med ränta som är lägre än marknadsmässig ränta. Finansieringskomponent regleras exempelvis i punkterna 11.15 (finansiellt instrument), 13.6 (varulager), 17.8 (materiell...

arrow_forward
Visar 4851 till 4860 av 5129 träffar.