Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Byggnadstillbehör

Definition Fast inredning och annat som man försett en byggnad med. Lagrum 2 kap. 2 § JB Kommentar Byggnadstillbehör kan till exempel vara ledningar, hissar, badkar, värmepanna och köksskåp. Byggnadstillbehör är ett begrepp som kommer från de civilrättsliga reglerna i jordabalken och har ingen ...

arrow_forward
rr

K-årsbokslutsföretag

Ett årsbokslutsföretag är ett företag som enligt BFL ska avsluta sitt räkenskapsår med ett årsbokslut. Det är företag som enligt 6 kap. 1 § i BFL inte måste upprätta en årsredovisning enligt ÅRL (och inte heller gör det).

arrow_forward
rr

Intresseföretag

Definitionerna av vad som menas med koncernföretag, moderföretag, dotterföretag (koncern) och intresseföretag finns i 1 kap. 5 § ÅRL. Om ett företag har ett ägarintresse i en juridisk person och utövar ett betydande inflytande över dess driftsmässiga och finansiella styrning är den juridiska perso...

arrow_forward
rr

Förstöring räkenskapsinformation

Om räkenskapsinformation på ett betryggande sätt överförts till annat arkiveringssätt som är tillåtet enligt 7 kap. 1 § BFL får företaget förstöra materialet men först från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades, se 7 kap. 6 § BFL. Dokument, mikroskrif...

arrow_forward
rr

Balansräkningsansatsen

K3-regler Begreppet balansräkningsansats som används vid tolkningen av K3 och innebär att varje utgift respektive inkomst ska först bedömas om det är en tillgång eller skuld innan redovisning sker i resultaträkningen. Enkelt uttryckt kan man säga att redovisning av intäkter och kostnader i resultat...

arrow_forward
rr

Finansiell anläggningstillgång, anskaffningsvärde

Bokslut Finansiella anläggningstillgångar ska enligt 4 kap. 3 § ÅRL tas upp till belopp som motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv (anskaffningsvärdet), om inte annat följer av bestämmelserna i 5 § (nedskrivning) och 6 § (uppskrivning). I anskaffningsvärdet för en förvärvad tillgång ska enli...

arrow_forward
rr

Edgångssammanträde

När tingsrätten har beslutat om konkurs ska tingsrätten enligt 2 kap. 24 § KonkL. genast bestämma tidpunkt för edgångssammanträde, dvs. det sammanträde vid vilket gäldenären ska avlägga bouppteckningssed, snarast utse förvaltare, kalla borgenärer, förvaltare, tillsynsmyndighet och den borgenär s...

arrow_forward
rr

Egen förvaltning, stiftelse

Egen förvaltning är ett åtagande att förvalta en stiftelses egendom i enlighet med stiftelseförordnandet som görs av en eller flera fysiska personer, se 2 kap. 2 § SL. Dessa fysiska personer bildar stiftelsens styrelse och ansvarar för att föreskrifterna i stiftelseförordnandet följs. Styrelsen ans...

arrow_forward
rr

Emissionsutgifter

Emissionsutgifter i samband med utgivning av konvertibla lån, t.ex. i form av provision till förmedlande bank eller utgifter för tryckning av skuldebreven, redovisas som vanliga räntekostnader. Direkta emissionsutgifter, och även kapitalrabatter, i samband med upptagande av långfristiga lån ska enl...

arrow_forward
rr

Endagsförrättning

Endagsförrättning är ett skattemässigt begrepp för en tjänsteresa utan övernattning. Se uppslagsorden Endagstraktamente i Rätt Lön samt Traktamente i Rätt Skatt.

arrow_forward
Visar 4851 till 4860 av 5043 träffar.