Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Specifikation till bokföringspost

I en balansräkning i ett årsbokslut eller en årsredovisning har konton i den löpande bokföringen slagits ihop och redovisas enligt de benämningar som återfinns i ÅRL och den normgivning som finns kring uppställningsformerna. Enligt 6 kap. 8 § BFL ska varje sådan sammanslagen post specificeras i en ...

arrow_forward
rr

Speditionskostnader

Löpande bokföring Företagets utgifter för speditionskostnader - i form av lagring, lastning och lossning av gods, utfärdande av transportdokument samt tullbehandling - ingår i företagets frakt- och transportkostnader, frakt. Speditionskostnader kan utgöra en direkt kostnad och hänförs därmed till k...

arrow_forward
rr

Språk i bokföringen

All räkenskapsinformation (enligt definitionen i BFL) som företaget upprättar självt ska avfattas på svenska, danska, norska eller engelska, se 1 kap. 4 § BFL. Om det finns särskilda skäl får Skatteverket tillåta (Finansinspektionen när det gäller företag som står under Finansinspektionens tillsyn)...

arrow_forward
rr

Språk i års- eller koncernredovisningen

Enligt 2 kap. 5 § ÅRL ska en årsredovisning alltid avfattas på svenska. Detsamma gäller enligt 7 kap. 7 § ÅRL för en koncernredovisning och enligt 9  kap. 1 § ÅRL för en delårsrapport.

arrow_forward
rr

Startavgifter

Beskattning Om en arbetsgivare betalar anställdas personliga start- och anmälningsavgifter i idrottstävlingar så utgör detta skattepliktiga förmåner för de anställda. Se uppslagsordet Förmåner i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Stiftelse - bokföringsskyldighet

Stiftelser är enligt 2 kap. 3 § BFL bokföringsskyldiga enlig BFL om tillgångarnas värde överstiger 1,5 mkr, se 2 kap. 2 § BFL. Värdet på tillgångarna ska enligt 2 kap. 4 § BFL motsvara vad tillgången kan anses betinga vid en försäljning under normala försäljningar, dvs. inte i en avvecklingssituati...

arrow_forward
rr

Stiftelser - eget kapital

Eget kapital i stiftelse

arrow_forward
rr

Stimavgifter

En person som har komponerat musik har enligt lag upphovsrätt till sitt verk och har dessutom rätt till ersättning när musiken spelas exempelvis på en radiostation om personen har ett avtal med Stim. Radiostationen rapporterar till Stim vad som har spelats, vilken tid låtarna spelades och vem som h...

arrow_forward
rr

Synundersökning

Löpande bokföring Utgifter för synundersökning till anställda kan bokföras i kontogrupp 76 Övriga personalkostnader. Se uppslagsorden Synundersökning i Rätt Lön och Förmåner i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Systematisk ordning

En löpande bokföring i systematisk ordning benämns ofta huvudbok eller huvudbokföring. Att bokföring ska ske i systematisk ordning, dvs att affärshändelsen klassificeras på konton, framgår av 5 kap. 1 § BFL. Löpande bokföring Enligt BFNAR 2013:2 punkt 2.2 ska registreringsordningen framgå för varj...

arrow_forward
Visar 4821 till 4830 av 5043 träffar.