Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Byggverksamhet

Med byggverksamhet menas enligt 39 kap. 2 § SFL näringsverksamhet som avser om-, till- och nybyggnadsarbeten, reparations- och underhållsarbeten, rivning av byggnadsverk samt annan näringsverksamhet som bedrivs som stöd för sådan verksamhet som inte omfattas av skyldighet att föra personalliggare e...

arrow_forward
rr

Distansförsäljning

I momssammanhang innebär distansförsäljning att en vara efter försäljning transporteras av säljaren (eller för dennes räkning) från ett EU-land till ett annat. Se uppslagsordet Distansförsäljning i Rätt Moms.

arrow_forward
rb

Ersättningsrapport

Definition Ersättningsrapporten är en särskild rapport för börsbolag över föregående räkenskapsårs utbetalda innestående ersättningar till ledande befattningshavare enligt bolagets Ersättningsriktlinjer. Kravet på att lägga fram en ersättningsrapport kommer från EU:s ändringsdirektiv för aktieäg...

arrow_forward
rl

Etableringsersättning

Lag En person som är ny i Sverige kan få etableringsersättning. Detta regleras i lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Ansvaret för etableringsersättning och övriga ersättningar vid etablering togs den 1 januari 2018 över av Försäkringskassan från Arbets...

arrow_forward
rl

Fackföreningsavgifter

Många fackförbund, speciellt på LO-sidan, vill att arbetsgivaren ska göra avdrag för medlemsavgiften på den anställdes lön. På tjänstemannasidan är det vanligare att den anställde själv betalar in sin medlemsavgift. Arbetsgivaren får en fullmakt från den anställde, vilken ger i uppdrag åt arbetsgi...

arrow_forward
rr

Facktidskrifter, egna

Företagets utgifter för framställning av egna facktidskrifter som har produktinformativ karaktär redovisas som en normal försäljningskostnad eftersom den riktas primärt mot nuvarande och presumtiva kunder. Framställning av personaltidningar utgör en personalomkostnad. Se även tidningar,  tidningar,...

arrow_forward
ra

Familjemedlemmar

Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj undantas från anställningsskyddslagens tillämpningsområde. Make/maka och släktingar i rätt upp- och nedstigande led bör alltid räknas som familjemedlemmar och undantas från lagen även om de inte har gemensamt bo med arbetsgivaren. Avlägsnare släktingar...

arrow_forward
rr

Företagsbevis

arrow_forward
rr

Förkortat räkenskapsår

När bokföringsskyldigheten inträder eller räkenskapsåret läggs om får räkenskapsåret omfatta kortare tid än tolv månader, se 3 kap. 3 § BFL. Räkenskapsåret får också förkortas om bokföringsskyldigheten upphör.

arrow_forward
rr

Förkortad balansräkning

arrow_forward
Visar 4811 till 4820 av 5129 träffar.