Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

§

Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

arrow_forward
rr

Egenupparbetade immateriella tillgångar

Med egenupparbetade immateriella tillgångar ska förstås tillgångar som ett företag genom eget arbete upparbetat. Dessa kallas även aktiverat arbete för egen räkning eller aktiverade utvecklingsutgifter. Enligt 4 kap. 2 § 2 st. ÅRL får ett företag som tillgång ta upp utgifter för eget utvecklingsarb...

arrow_forward
rm

Omvänd beskattning

Definition Omvänd beskattning innebär att köparen istället för säljaren redovisar momsen. Säljaren debiterar inte någon moms i fakturan utan kan i vissa fall överlåta på köparen att redovisa momsen. Omvänd moms vid gränsöverskridande transaktionerOmvänd beskattning används när ett svenskt företa...

arrow_forward
rr

Kassagenererande enhet

Enligt såväl K3 punkt 27.4 som IAS 36 definieras en kassagenereande enhet som den minsta identifierbara grupp av tillgångar som ger upphov till inbetalningar och som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Nedskrivningsprövning innebär att återvinningsvärdet ...

arrow_forward
rs

Fusionsspärr

Definition Vid en fusion ska det övertagande företaget först det sjätte beskattningsåret dra av fusionsspärrat underskott. Lagrum 37 kap. 24 § IL Kommentar Vid fusion tar övertagande företag över det överlåtande företagets underskott. För att det inte ska gå att kringgå en koncernbidragsspärr ”...

arrow_forward
§

Lag (1994:1920) om allmän löneavgift

arrow_forward
§

Lag (2020:375) om tillfällig förstärkning av stöd vid korttidsarbete

arrow_forward
rb

Aktiebrev

Definition Aktiebrevet är ett bevis om en ägarandel i ett aktiebolag. Aktiebrevet är ett pappersdokument som bolaget ställt ut för en eller ett antal aktier. Genom innehavet av dokumentet visas att aktierna kontrolleras av en och samma person. Syftet med aktiebrev är att knyta de rättigheter som ...

arrow_forward
rb

Avstämningsregister

Definition Avstämningsregister är ett elektroniskt register vilket består av avstämningskonton som läggs upp för ägare av finansiella instrument, vilka registreras enligt lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Avstämningskontona innehåller uppgift om bland annat a...

arrow_forward
rl

Anpassning av arbetsplatsen

arrow_forward
Visar 471 till 480 av 5129 träffar.