Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

Styrelsesuppleant

arrow_forward
rr

Immateriell anläggningstillgång, tillkommande utgifter

Bokslut Utgifter för värdehöjande förbättringar av en tillgång får enligt 4 kap. 3 § ÅRL räknas in i anskaffningsvärdet, om de har lagts ned under räkenskapsåret eller balanserats från tidigare år. K2-regler I kommentaren till lagtexten anges att med tillkommande utgifter avses utgifter avseende e...

arrow_forward
rb

Kallelse till bolagsstämma

Definition Kallelsen är en uppmaning att närvara vid ett möte. Inom bolagsrätten förknippas kallelse framförallt med de omfattande reglerna kring kallelse till bolagsstämma i privata och publika aktiebolag. Kallelse till bolagsstämma är viktig för aktieägarnas möjligheter att påverka bolagets för...

arrow_forward
rb

Styrelseledamotens uppdrag och arvode

Definition Styrelseledamotens ställning, rättigheter, arbetsuppgifter och skyldigheter är reglerade i aktiebolagslagen och till viss del i omgivande regelverk. Det har dock vuxit fram en debatt om vilken form ledamotens uppdrag kan få. Debatten har väckts av en dom i Högsta förvaltningsdomstolen (d...

arrow_forward
rr

Insamlade medel

Enligt Giva Sveriges (branschorganisationen för tryggt givande) Styrande riktlinjer utgörs insamlade medel av gåvor från allmänheten, företag, andra organisationer och externa stiftelser och fonder.

arrow_forward
rl

Jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdrag innebär en skatttelättnad på inkomster av anställning eller aktiv näringsverksamhet. Inkomster som inte ger rätt till jobbskatteavdrag kan vara: sjukpenning föräldrapenning ersättning från arbetslöshetskassa aktivitetsersättning sjukersättning pension. Jobbskatteav...

arrow_forward
rr

Redovisningsdirektivet

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/23/EU Årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag benämns vanligen Redovisningsdirektivet. Det infördes i svensk lag genom att ÅRL ändrades vilket publicerades i november 2015 genom prop. 2015/16:3. Redovisningsdirektivet innehål...

arrow_forward
rs

Negativ goodwill

arrow_forward
rs

Notional interest deduction (NID)

Definition En enligt belgisk lagstiftning avdragsgill ränta på eget kapital. Lagrum 24 kap. 16-20 §§ IL Kommentar Genom NID-avdrag går det att sänka den nominella skattesatsen i Belgien. NID-avdraget är frivilligt och baseras på bolagets egna kapital efter vissa justeringar. Enligt ränteavdrags...

arrow_forward
rs

Utbildning vid omstrukturering m.m.

Definition Regler som ger arbetsgivaren möjlighet att bekosta utbildning eller andra åtgärder skattefritt för anställda som riskerar att bli arbetslösa pga. omstrukturering m.m. Lagrum 11 kap. 17 § IL Kommentar Om en anställd har blivit, eller inom fem år riskerar att bli, arbetslös pga. omstru...

arrow_forward
Visar 4771 till 4780 av 5129 träffar.