Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Monetära poster

Kassamedel samt tillgångar och skulder som kommer att inflyta respektive utbetalas med fastställda eller fastställbara belopp (K3 punkt 30.5).

arrow_forward
rr

Mätnings- och granskningsarvoden

Med mätnings- och granskningsarvoden/avgifter avses de kollektivavtalade granskningsavgifter inom byggnadsbranschen som tidigare finansierat fackförbundet Byggnads kontroll av ackord och löneuträkningar. Dessa kollektivavtalade granskningsarvoden har dock slopats. Arbetsgivare som gjort avdrag från...

arrow_forward
rr

Noter till årsbokslut

Ett årsbokslut som upprättas enligt BFL ska enligt 6 kap. 5 § ha följande noter: Upplysning om redovisningsprinciper samt om företaget har ändrat redovisningsprincip. Hur värdet av varje post som är anläggningstillgång har beräknats. Hur stor del av totala skulder som ska betalas senare än ett å...

arrow_forward
rr

Noterade företag

Noterade företag är en vanlig benämning på företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad. För närvarande avses Nasdaq Stockholm samt NGM Equity. Dessa företag måste enligt den så kallade IAS-förordningen tillämpa IFRS i sin koncernredovisning. De ska också till...

arrow_forward
rr

Nyckelbrickor

Om man tappar eller på annat sätt blir av med företagets nycklar erbjuder olika säkerhetsföretag (Stöldskyddsföreningen, Spärrservice m.fl.) ett sätt att få tillbaka nycklarna - genom att dessa förses med en kodad nyckelbricka/säkerhetsbricka. Upphittaren lägger nycklarna i närmaste brevlåda. Efter...

arrow_forward
rr

Paketbefordran

Löpande bokföring Vid paket och annan postbefordran debiteras kontogrupp 62 Tele och post 6200 och konto 6250 Postbefordran (BAS 2020). Portokostnader som avser varudistribution med postfrakt debiteras däremot konto 5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution, alternativt konto ...

arrow_forward
rr

Pantsättning, bostadsrätt

När en bostadsrättsförening underrättas om att en bostadsrätt har pantsatts eller om ändringar i pantsättningen ska detta antecknas i lägenhetsförteckningen. I föreningens stadgar (7 kap. 14 § BRL) anges om föreningen har rätt att ta ut en pantsättningsavgift. Om föreningen har underrättats om att ...

arrow_forward
rr

Parkeringsplats

Löpande bokföring Hyra av parkeringsplats räknas normalt inte till bilomkostnader - till skillnad mot parkeringsavgifter i t.ex. parkeringsautomat. Antingen kan hyran av parkeringsplatsen särredovisas eller bokföras som en del av lokalhyran, hyra av lokal.

arrow_forward
rr

Pensionsstiftelse

En pensionsstiftelse är enligt 9 § i lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelser m.m. en av arbetsgivare grundad stiftelse vars uteslutande ändamål är att trygga utfästelse om pension till arbetstagare eller arbetstagares efterlevande. En pensionsstiftelse ska ha ett namn som inkluderar orde...

arrow_forward
rr

Pensionsstiftelse, bokföringsskyldighet

Enligt 2 kap 3 § tredje stycket punkt 6 BFL är en pensionsstiftelse alltid bokföringsskyldig enligt lag.

arrow_forward
Visar 4741 till 4750 av 5043 träffar.