Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

Sekretessbelagd information

arrow_forward
rl

Semesterbostad

Lag Om en anställd får disponera en semesterbostad som arbetsgivaren äger är detta en skattepliktig förmån oavsett om semesterbostaden är belägen i Sverige eller utlandet. Bestämmelser om beräkning av förmånsvärdet finns i inkomstskattelag (1999:1229). Semesterbostad i SverigeVärdet på förmånen s...

arrow_forward
rl

Sjukersättning

När en anställd varit sjuk under en längre tid kan Försäkringskassan besluta om byte av sjukpenningen mot sjukersättning eller aktivitetsersättning. Försäkringskassan ska inom ett år från sjukanmälningsdagen utreda om sjukpenningen ska bytas mot sjukersättning eller aktivitetsersättning. Den som ...

arrow_forward
rl

Sjukdom i familjen

Vid plötsligt sjukdomsfall hos sammanboende nära anhörig kan arbetsgivaren bevilja den anställde permission, d.v.s. kort ledighet med bibehållen lön.

arrow_forward
rr

Kreditfaktura vid försäljning

Vid kreditförsäljning av varor och tjänster skriver företaget ut en faktura och skickar till köparen/kunden. Om det föreligger något fel - t.ex. på priset, antalet eller kvaliteten - gör kunden en reklamation. Som en bekräftelse på att reklamationen accepterats, skriver företaget ut en kreditfaktur...

arrow_forward
rr

Bostadsrättslägenhet

Enligt 1 kap. 6 § BRL avses med en bostadsrättslägenhet en lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad. En lokal är en annan lägenhet än bostadslägenhet.

arrow_forward
rr

Facktidskrifter, egna

Företagets utgifter för framställning av egna facktidskrifter som har produktinformativ karaktär redovisas som en normal försäljningskostnad eftersom den riktas primärt mot nuvarande och presumtiva kunder. Framställning av personaltidningar utgör en personalomkostnad. Se även tidningar,  tidningar,...

arrow_forward
rr

Fastighetsförsäkringar

Genom försäkringar kan företaget skydda sig ekonomiskt mot t.ex. brand och andra skador som kan drabba företagets fastighet. En förutsättning för att försäkringspremien ska vara skattemässigt avdragsgill är att fastigheten ägs av företaget, t.ex. ett aktiebolag, ekonomisk förening eller ett handels...

arrow_forward
rr

Kassaregister - allmänt

Sedan 2010 gäller att alla företag som säljer varor och tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort ska använda kassaregister som uppfyller vissa krav. Med kassaregister avses enligt 39 kap. 2 § SFL kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande apparatur för registreri...

arrow_forward
rr

Omsättningstillgångar

Anläggningstillgångar definieras i 4 kap. 1 § ÅRL som tillgångar som är avsedda ”att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten”. Andra slags tillgångar utgör omsättningstillgångar. Löpande bokföring Omsättningstillgångar bokförs i kontogrupperna 14-19. K3-regler Enligt K3 punkt 4.4 är de...

arrow_forward
Visar 4731 till 4740 av 5043 träffar.