Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Kreditinköp

I motsats till vid kontantinköp, ”köp över disk”, behöver köparen vid kreditinköp inte betala vid själva inköpstillfället utan först efter en viss avtalad kredittid, t.ex. 30 dagar. I samband med inköpet skriver det säljande företaget ut en faktura (räkning) till köparen. Fram till dess fakturan är...

arrow_forward
rr

Kreditrisk

K4-regler Enligt IFRS 7 Bilaga A definieras kreditrisk som risken för att en part i ett finansiellt instrument inte kan fullgöra en skyldighet och därigenom förorsaka motparten en finansiell förlust. Detta utvecklas vidare i IFRS 9.

arrow_forward
rs

Inbetalda insatser i ekonomisk förening

arrow_forward
rr

Kryptering

Enligt BFNAR 2013:2 punkt 7.8 får räkenskapsinformation krypteras eller på annat liknande sätt göras oläsbar för den som saknar tillgång till särskild utrustning endast om det är motiverat av säkerhetsskäl och informationen omedelbart kan presenteras i klartext. Är räkenskapsinformation sparad med ...

arrow_forward
rr

Kvittning, pågående uppdrag

Tillgångar och avsättningar eller skulder får enligt 2 kap. 4 § ÅRL inte kvittas mot varandra. Inte heller får intäkter och kostnader kvittas mot varandra. Vad gäller redovisning av uppdrag till fastpris enligt principen om successiv vinstavräkning finns dock ett tvång att kvitta enligt såväl K3 so...

arrow_forward
rr

Kvalitativa egenskaper i årsredovisningen

Enligt K3 finns det krav på att informationen i en finansiell rapport ska vara begriplig, tillförlitlig, relevant samt väsentlig. Informationen som lämnas ska presenteras så att den är begriplig för en användare som har rimlig kunskap om affärsverksamhet, ekonomi samt redovisning och som är beredd ...

arrow_forward
rr

Kvittodata

Information om läses in från ett kassaregister till en kontrollenhet, se 2 kap. 3 § SKVFS 2016:1.

arrow_forward
rr

Kurtage

arrow_forward
rr

Kvittokopia

En kopia av ett kassakvitto enligt 7 kap. 1 SKVFS 2014:9.

arrow_forward
rr

Förslagspremiering

Företag kan ge olika slags belöningar till anställda för inlämnade förslag till produktförbättringar och effektiviseringar. Löpande bokföring Företagets kostnader för förslagspremiering kan debiteras konto 7300 Kostnadsersättningar och förmåner, alternativt underkontot 7312 Ersättningar för försl...

arrow_forward
Visar 4721 till 4730 av 5043 träffar.