Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Kammarrätten

Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol som behandlar mål som överklagats från förvaltningsrätten. Det finns fyra kammarrätter i Sverige belägna i Stockholm, Göteborg, Jönköping och Sundsvall. Kammarrättens huvudsakliga uppgift är att pröva beslut i mål som rör skatter, socialförsäkringsmål....

arrow_forward
rb

Kollektiv firmateckning

arrow_forward
ra

Maximerat skadestånd

Det kan förekomma situationer där en arbetsgivare anser att det inte är möjligt att låta en arbetstagare få behålla sin anställning trots att en domstol har förklarat att en uppsägning eller ett avskedande är ogiltigt. Lagen innehåller därför en ventil som är tänkt att kunna användas för sådana und...

arrow_forward
rr

Medlemsinsatser, bostadsrättförening

Föreningsstämman i en bostadsrättsförening kan besluta om nedsättning av medlemsinsatsen och detta ska enligt 9 kap. 18 a § BRL genast anmälas för registrering. Registreringsmyndighet är Bolagsverket. Löpande bokföring Medlemsinsatser redovisas normalt på konto 2083 Medlemsinsatser. Bokslut En fo...

arrow_forward
rl

Föreningsuppdrag inom skolan

En anställd har rätt att vara ledig för att utföra uppdrag i grundskolan åt en ideell förening eller liknande som den anställde är medlem i. Lag Ledigheten regleras i lag (1979:1184) om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan m.m. Uppdraget, som medför rätten till ledighet, ska...

arrow_forward
rb

Företagshemlighet

Definition Företagshemlighet kan allmänt beskrivas som information om ett företags affärsverksamhet, som om den avslöjas skadar företaget konkurrensmässigt. Den nya lag om företagshemligheter, som trädde ikraft 1 juli 2018 (baserat på ett EU-direktiv), har fyra krav på information för att den ska...

arrow_forward
rb

Företrädesrätt för aktieägare

Definition Företrädesrätt för aktieägare är den rätt som existerande aktieägare har till nya aktier och andra bolagsrättsliga värdepapper som ett bolag ger ut. Företrädesrätten gäller normalt sett i proportion till aktieägarnas nuvarande aktieinnehav, det vill säga de har rätt att få det antal värd...

arrow_forward
rr

Förstöring räkenskapsinformation

Om räkenskapsinformation på ett betryggande sätt överförts till annat arkiveringssätt som är tillåtet enligt 7 kap. 1 § BFL får företaget förstöra materialet men först från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades, se 7 kap. 6 § BFL. Dokument, mikroskrif...

arrow_forward
rr

Homestaging/homestyling

arrow_forward
ra

Könsöverskridande identitet

arrow_forward
Visar 4691 till 4700 av 5129 träffar.