Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Fastighetsägare

Definition En fysisk eller juridisk person som äger fastigheter eller byggnad på ofri grund. Lagrum 19, 20, 21 och 27 kap. IL Kommentar Enligt den skatterättsliga definitionen är även en ägare till en byggnad på ofri grund en fastighetsägare. En fastighetsägare är skyldig att lämna fastighet...

arrow_forward
rr

Fastighetsbevis

Fastighetsbevis och gravationsbevis används i samband med fastighetsköp, låneansökan eller i samband med företagsrevision. Bevisen kan bl.a. beställas via inskrivningsmyndighet eller lantmäterimyndighet. Fastighetsbevis utfärdas särskilt för varje fastighet eller samfällighet (samfällighetsbevis) o...

arrow_forward
rr

Fastighetsavgift

arrow_forward
rs

Fastighetsavgift

arrow_forward
rs

Fastighetskostnader

Definition Periodiserade utgifter kopplade till förvaltning av fastigheter. Lagrum 16 kap. 1 § och 19 kap. IL Kommentar När man bedriver fastighetsförvaltning finns olika typer av kostnader som kvittas mot intäkterna från fastigheten. Löpande kostnaderReparation och underhåll är ofta en stor ...

arrow_forward
rr

Fastighetslån

Enligt allmänt språkbruk är detta ett lån som säkerställts genom en fastighetsinteckning. Fastighetslån redovisas normalt i posten Skulder till kreditinstitut. Löpande bokföring Den långfristiga delen av ett inteckningslån kan bokföras på konto 2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut. ...

arrow_forward
rr

Fel

K3-regler Fel är punkt 10.11 utelämnande eller felaktighet i de finansiella rapporterna för ett eller flera tidigare räkenskapsår på grund av underlåtenhet att använda, eller felaktig användning av, tillförlitlig information som fanns tillgänglig när de finansiella rapporterna avgavs, och rimlige...

arrow_forward
rr

Fastställande årsredovisning

Enligt 7 kap. 11 § ABL ska årsredovisningen fastställas på ordinarie bolagstämma, sk årstämma, årsredovisningen fastställas genom att resultat- och balansräkningar fastställes, i den händelse årsredovisningen innehåller en koncernresultat- och koncernbalansräkning ska även dessa fastställas. Även s...

arrow_forward
rr

Filialer, eget kapital

arrow_forward
rr

Finansiellt garantiavtal

Ett finansiellt garantiavtal är enligt K3 punkt 11.7 ett finansiellt instrument där utställaren av garantin ska ersätta innehavaren av garantin för en förlust som denne ådrar sig på grund av att en viss gäldenär inte fullgör betalning vid förfall enligt de ursprungliga eller ändrade villkoren för e...

arrow_forward
Visar 4691 till 4700 av 5043 träffar.