Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

§

Lag (2020:375) om tillfällig förstärkning av stöd vid korttidsarbete

arrow_forward
rb

Adjungering

Definition Att tillfälligt utse en person för deltagande i ett möte. Personen kallas då adjungerad ledamot eller deltagare, för att skilja från de ordinarie ledamöterna eller mötesdeltagarna. Adjungering används till exempel i bolagsstyrelser så att en person ur bolagets företagsledning eller en ...

arrow_forward
rb

Ackord

Ackord är en ekonomisk uppgörelse mellan en finansiellt trängd gäldenär och dennas fordringsägare, där viss del av skulderna ska betalas medan resterande del avskrivs. Syftet med ackordet är att gäldenären ska komma ur insolvens eller annan finansiell bristsituation. Ackord kan vara frivilligt e...

arrow_forward
rb

Anteciperad utdelning

arrow_forward
rb

Avstämningsregister

Definition Avstämningsregister är ett elektroniskt register vilket består av avstämningskonton som läggs upp för ägare av finansiella instrument, vilka registreras enligt lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Avstämningskontona innehåller uppgift om bland annat a...

arrow_forward
rs

Allframtidsupplåtelse

Definition Ett avtal om evig nyttjanderätt till en fastighet. Lagrum 45 kap. 6-9 och 24-25 §§ IL Kommentar Om en fastighetsägare får en engångsersättning för att någon på obestämd tid ska få använda fastigheten anses den avyttrad skattemässigt. Även om fastigheten inte formellt har bytt ägare s...

arrow_forward
rl

Arbetsmiljö

Lag Arbetsmiljölagen (1977:1160) har till ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö. Man säger i lagen ”att arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena...

arrow_forward
§

Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

arrow_forward
rb

Aktiekapital

Definition Aktiekapitalet är det tillskott av pengar eller annat värde som skjutits till från aktieägarna genom betalning av tecknade aktier. Tekniskt sett är aktiekapitalet summan av det Kvotvärde för aktier som bolaget gett ut vid bildandet och emissioner. Aktiekapitalet har en central roll i ...

arrow_forward
rs

Aktietermin

arrow_forward
Visar 461 till 470 av 5129 träffar.