Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Medlemsinsatser, bostadsrättförening

Föreningsstämman i en bostadsrättsförening kan besluta om nedsättning av medlemsinsatsen och detta ska enligt 9 kap. 18 a § BRL genast anmälas för registrering. Registreringsmyndighet är Bolagsverket. Löpande bokföring Medlemsinsatser redovisas normalt på konto 2083 Medlemsinsatser. Bokslut En fo...

arrow_forward
rl

Föreningsuppdrag inom skolan

En anställd har rätt att vara ledig för att utföra uppdrag i grundskolan åt en ideell förening eller liknande som den anställde är medlem i. Lag Ledigheten regleras i lag (1979:1184) om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag inom skolan m.m. Uppdraget, som medför rätten till ledighet, ska...

arrow_forward
rb

Företagshemlighet

Definition Företagshemlighet kan allmänt beskrivas som information om ett företags affärsverksamhet, som om den avslöjas skadar företaget konkurrensmässigt. Den nya lag om företagshemligheter, som trädde ikraft 1 juli 2018 (baserat på ett EU-direktiv), har fyra krav på information för att den ska...

arrow_forward
rb

Företrädesrätt för aktieägare

Definition Företrädesrätt för aktieägare är den rätt som existerande aktieägare har till nya aktier och andra bolagsrättsliga värdepapper som ett bolag ger ut. Företrädesrätten gäller normalt sett i proportion till aktieägarnas nuvarande aktieinnehav, det vill säga de har rätt att få det antal värd...

arrow_forward
rr

Förstöring räkenskapsinformation

Om räkenskapsinformation på ett betryggande sätt överförts till annat arkiveringssätt som är tillåtet enligt 7 kap. 1 § BFL får företaget förstöra materialet men först från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades, se 7 kap. 6 § BFL. Dokument, mikroskrif...

arrow_forward
ra

Funktionsnedsättning - nedsatt arbetsförmåga

Det finns olika typer av funktionsnedsättning, till exempel rörelsehinder, psykiska funktionsnedsättningar och socialmedicinska funktionsnedsättningar. För att underlätta för funktionsnedsatta att komma ut på arbetsmarknaden och i syfte att underlätta på arbetsplatsen görs olika insatser. För funk...

arrow_forward
rr

Homestaging/homestyling

arrow_forward
ra

Könsöverskridande identitet

arrow_forward
rb

Konverteringskurs

Definition Konverteringskurs är utbytesförhållandet mellan en konvertibel som ett aktiebolag gett ut och de nya aktier som konvertibelinnehavaren kan få. Vid konvertering fastställs det antal nya aktier som ska utges till en och samma konvertibelinnehavare, genom att dividera det totala nominella...

arrow_forward
rr

Kostnadskalkyl

De beräknade utgifterna för bostadsrätten som ingår i ett förhandsavtal ska enligt 5 kap. 3 § BRL grundas på en kostnadskalkyl. Kostnadskalkylen ska enligt 8 § bostadsrättsförordningen (1991:630) innehålla följande information Bostadsrättsföreningens företagsnamn och organisationsnummer Övriga up...

arrow_forward
Visar 4661 till 4670 av 5129 träffar.