Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Rättshandlingar under bolagsbildning

Ett aktiebolag anses bildat i samband med att stiftelseurkunden undertecknas av stiftarna. Aktiebolaget får sin rättsliga status som juridisk person först vid Bolagsverkets registrering av aktiebolaget, vilket kan medföra att det uppstår oklarheter under mellantiden. Innan bolaget har registrerats ...

arrow_forward
rb

Relativ majoritet

Definition Relativ majoritet innebär att ett beslut eller val utgörs av det förslag som fått flest röster. Relativ majoritet är alltså en majoritetsprincip som innebär att det finns fler alternativ än två vid en och samma omröstning. Relativ majoritet kallas även pluralitet. Vid val av bolagsfunk...

arrow_forward
rb

Registrerat revisionsbolag

Ett registrerat revisionsbolag är ett revisionsbolag, ofta kallad revisionsbyrå, som är registrerat hos Revisorsinspektionen i enlighet med revisionslagen. Registreringen av revisionsbolaget medför att själva bolaget kan utses till revisor i ett aktiebolag, vilket ett oregistrerat revisionsbolag in...

arrow_forward
rb

Revisionsberättelse

Definition Revisionsberättelse är den skriftliga redogörelse som revisorn ska lämna efter varje räkenskapsår rörande sitt granskningsarbete i ett bolag, vilken beskriver dels revisorns arbete, dels revisorns iakttagelser. Revisionsberättelsen fungerar som revisorns avrapportering till bolagsstämma...

arrow_forward
rb

Revisors upplysningsplikt

Revisorn har en omfattande upplysnings- och rapporteringsplikt gentemot andra bolagsorgan och, i vissa situationer, även mot myndigheter. Eftersom revisorn är det bolagsorgan som har de mest omfattande och reglerade granskningsuppgifterna i aktiebolag är det även viktigt att se till att revisorns...

arrow_forward
rb

Revisors förtida avgång

Definition Förtida avgång innebär att en revisor avgår under löpande mandatperiod, antingen om revisorn själv väljer att göra så eller om revisorn blir avsatt. Revisorns förtida avgång är en känslig fråga inom bolagsrätten på grund av revisorns roll som extern granskare av bolagets räkenskaper och...

arrow_forward
rb

Revisors access till bolaget

Revisorns har i princip obegränsad access till bolaget för att kunna genomföra sitt granskningsarbete enligt lag och god revisionssed. Revisionsarbetet förutsätter att det finns ett detaljerat informationsunderlag att granska. Det kan dock många gånger finnas skäl till varför bolagsledningen och ...

arrow_forward
rb

Revisor utses av Bolagsverket

I vissa situationer kan Bolagsverket efter en anmälan utse revisor i aktiebolag. Det gäller inte bara bolagsrevisorn utan även minoritetsrevisor, medrevisor och särskild granskare. Situationer när Bolagsverket kan utse revisorDet finns flera olika situationer när Bolagsverket kan tillsätta en ny...

arrow_forward
rb

Revisorsinspektionen

Definition Revisorsinspektionen är statens myndighet för revisionsfrågor. Revisorsinspektionen har två huvuduppgifter: att se till att det finns kvalificerade revisorer för näringslivets behov och att utöva tillsyn över dessa revisorer. Tillsyn av revisorerRevisorsinspektionen genomför en löpande...

arrow_forward
rb

Riktad emission

Definition Riktad nyemission är en utgivning av aktier eller andra värdepapper som ger företräde för en eller flera utomstående personer som inte tidigare är aktieägare. En riktad emission är alltså en emission som avviker från huvudregeln att existerande aktieägare ska ha Företrädesrätt för aktieä...

arrow_forward
Visar 4641 till 4650 av 5043 träffar.