Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Ekonomisk livslängd

K4-regler Den ekonomiska livslängden är enligt IFRS 16 Bilaga A antingen den period under vilken en tillgång förväntas vara ekonomiskt användbar för en eller flera användare eller antalet produktionsenheter eller liknande som förväntas erhållas från en tillgång av en eller flera användare.

arrow_forward
rs

Omräkningskurs

Definition Den kurs som ska användas när en utländsk valuta räknas om till svenska kronor i samband med beskattning. Lagrum lagen om omräkningsförfarande vid beskattning för företag som har sin redovisning i euro, m.m. (omräkningslagen) Kommentar Vissa företag har valt att ha sin redovisning i ...

arrow_forward
rs

Utländsk värdepappersfond

Definition Behandlas som en svensk värdepappersfond. Lagrum 48 kap. IL Kommentar Under förutsättning att den utländska fonden omfattas av UCITS-direktivet behandlas den som en svensk värdepappersfond. Det spelar inte någon roll vilken legal form fonden har så länge den omfattas av UCITS-direkti...

arrow_forward
rs

Prisbasbelopp

arrow_forward
rs

Eventualtillgångar

Definition En tillgång som inte är tillräckligt säker för att kunna redovisas som tillgång i balansräkningen. Kommentar Eventualtillgång är ett begrepp i redovisningen och har inte någon skattemässig motsvarighet. Om kapitalfordran är så osäker att den skrivs ned i redovisningen utan att fordrans...

arrow_forward
rs

Gränsgångare

Definition Begrepp i det nordiska skatteavtalet som innebär att en person har hemvist i ett avtalsland och arbetar i ett annat. Kommentar Reglerna om gränsgångare gäller mellan Sverige, Finland och Norge, men inte för Danmark. Hela inkomsten beskattas i det land där personen har sitt hemvist. Den...

arrow_forward
rs

Grupplivförsäkring

arrow_forward
rr

Finansieringsanalys

Finansieringsanalys är en äldre benämning på kassaflödesanalys.

arrow_forward
rl

Särskilt högriskskydd

Om en anställd har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att vederbörande ofta har korta sjukperioder, kan han ansöka om särskilt högriskskydd hos Försäkringskassan.

arrow_forward
ra

Medgiven kvittning

Om en arbetsgivare har en fordran på en arbetstagare som i sin tur har en fordran på ersättning från arbetsgivaren, kan arbetsgivaren vilja kvitta sin fordran mot arbetstagarens fordran. Har arbetstagaren lämnat sitt medgivande får kvittning alltid ske. Frivillig kvittning är alltså tillåten. Arbet...

arrow_forward
Visar 4611 till 4620 av 5129 träffar.