Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Expansionsfond

En fysisk person som bedriver enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag kan genom reglerna om expansionsfond spara vinstmedel i näringsverksamheten. Avsättning till respektive återföring av expansionsfond utgör en ren deklarationspost utan motsvarighet i bokföringen. Se uppslagsordet Expan...

arrow_forward
rs

Lön i utländsk valuta

Lagrum 3 kap. 4 § SFF Kommentar Lön som betalas ut i utländsk valuta ska räknas om till svenska kronor vid den svenska inkomstbeskattningen. Det är kursen vid tidpunkten för utbetalningen som ska användas vid omräkningen (Skatteverkets ställningstagande dnr 131 191504-15/111).

arrow_forward
rs

Beskattningsår

Definition Det år då inkomster intjänas, dvs. inkomståret. Lagrum 1 kap. 13-15 §§ IL 3 kap. 4-5 §§ SFL Kommentar Uppgifterna i inkomstdeklarationen ska avse beskattningsåret. Fysiska personer har kalenderår som beskattningsår. Inkomster i svenskt handelsbolag ska tas upp det beskattningsår s...

arrow_forward
rr

Ekonomisk livslängd

K4-regler Den ekonomiska livslängden är enligt IFRS 16 Bilaga A antingen den period under vilken en tillgång förväntas vara ekonomiskt användbar för en eller flera användare eller antalet produktionsenheter eller liknande som förväntas erhållas från en tillgång av en eller flera användare.

arrow_forward
rs

Omräkningskurs

Definition Den kurs som ska användas när en utländsk valuta räknas om till svenska kronor i samband med beskattning. Lagrum lagen om omräkningsförfarande vid beskattning för företag som har sin redovisning i euro, m.m. (omräkningslagen) Kommentar Vissa företag har valt att ha sin redovisning i ...

arrow_forward
rs

Treårsregeln

Definition Finns i vissa skatteavtal och reglerar när en skattskyldig upphör att vara obegränsat skattskyldig.

arrow_forward
rs

Utländsk värdepappersfond

Definition Behandlas som en svensk värdepappersfond. Lagrum 48 kap. IL Kommentar Under förutsättning att den utländska fonden omfattas av UCITS-direktivet behandlas den som en svensk värdepappersfond. Det spelar inte någon roll vilken legal form fonden har så länge den omfattas av UCITS-direkti...

arrow_forward
rs

Prisbasbelopp

arrow_forward
rs

Eventualtillgångar

Definition En tillgång som inte är tillräckligt säker för att kunna redovisas som tillgång i balansräkningen. Kommentar Eventualtillgång är ett begrepp i redovisningen och har inte någon skattemässig motsvarighet. Om kapitalfordran är så osäker att den skrivs ned i redovisningen utan att fordrans...

arrow_forward
rs

Löpande räkning

arrow_forward
Visar 4601 till 4610 av 5129 träffar.