Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Villkorat aktieägartillskott

Definition Är ett tillskott där ägarna har avtalat om att tillskottet ska betalas tillbaka när det är möjligt. Kommentar Ett villkorat aktieägartillskott ges av en eller flera av ägarna och ägarna avtalar sinsemellan om att tillskottet ska tas tillbaka. Ett villkorat aktieägartillskott påverkar i...

arrow_forward
rm

Överföring

arrow_forward
rr

Administrationskostnader

Posten Administrationskostnader i den funktionsindelade resultaträkningen hänförs alla kostnader för administration som inte kan hänföras till posterna Kostnad för sålda varor eller Försäljningskostnader i ett aktiebolag eller ekonomisk förening etc. eller Ändamålskostnader eller Insamlingskostnade...

arrow_forward
rr

Affärshändelser

En affärshändelse är enligt 1 kap. 2 § BFL alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av p...

arrow_forward
rr

Affärsredovisning

Med affärsredovisning avses företagets externredovisning, dvs. bokföringen av företagets transaktioner med utomstående, t.ex. vid försäljning till kunder eller inköp från leverantörer. Bokföring av transaktioner som inte berör utomstående kallas för internredovisning, t.ex. hur löner till anställda...

arrow_forward
rr

Aktiebolag, eget kapital

arrow_forward
rr

APM

En engelsk förkortning av Alternative Performance Measures vilket på svenska blir alternativa nyckeltal.

arrow_forward
rr

Arbetsgivaravgifter

Sociala avgifter för anställda utgår enligt lag i form av t.ex. arbetsgivaravgifter, ålderspensionsavgift, allmän löneavgift etc. Arbetsgivare är skyldiga att betala arbetsgivaravgift avseende den avgiftspliktiga ersättning som utbetalas till en anställd eller en uppdragstagare. Avgiftspliktig ersä...

arrow_forward
rl

Årsinkomst

Vid många tillfällen vill en anställd eller olika myndigheter få uppgift om den anställdes beräknade årsinkomst. Försäkringskassan vill ha uppgift för beräkning av sjukpenning, föräldrapenning m.m. Den anställde kanske ska ansöka om lån i bank. Kronofogden vill ha uppgift för beräkning av utmätning...

arrow_forward
rl

Återinsjuknanderegel

Lag När en anställd blir sjuk ska arbetsgivaren betala sjuklön under den första delen av sjukperioden. Det här regleras i lag (1991:1047) om sjuklön. I varje sjukperiod ska ett karensavdrag motsvarande 20 % av en genomsnittlig veckoersättning med sjuklön göras från den anställde. För att en anstäl...

arrow_forward
Visar 451 till 460 av 5043 träffar.