Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Skadeståndsklausul

arrow_forward
rm

Småföretagsregel

En vanlig fråga är om små företag kan vara befriade från momsbeskattning. 25 av de totalt 27 medlemsstaterna inom EU har en omsättningsgräns som innebär att momsbeskattning inte sker förrän omsättning passerat ett visst tröskelbelopp (tröskelvärde). Sedan 2017 har Sverige en omsättningsgräns på 30 ...

arrow_forward
rm

Tjänstebil

arrow_forward
rr

Pantsättning, bostadsrätt

När en bostadsrättsförening underrättas om att en bostadsrätt har pantsatts eller om ändringar i pantsättningen ska detta antecknas i lägenhetsförteckningen. I föreningens stadgar (7 kap. 14 § BRL) anges om föreningen har rätt att ta ut en pantsättningsavgift. Om föreningen har underrättats om att ...

arrow_forward
rs

Kommissionärsavtal

Definition Reglerar förhållanden mellan kommissionärsföretag och kommittentföretag. Lagrum 36 kap. 3 § IL Kommentar En viktig förutsättning för att uppfylla de skatterättsliga reglerna om kommission är att det finns ett skriftligt avtal som reglerar förhållandet mellan kommissionärsföretaget oc...

arrow_forward
rr

Privat ackord

arrow_forward
rr

Post-för-postvärdering

De olika beståndsdelar som balansräkningens poster och - i förekommande fall - delposter består av, ska enligt 2 kap. 4 § ÅRL värderas var för sig. (Kallas även eller individuell värdering.) K2-regler Varje transaktion ska enligt punkt 2.6 redovisas för sig om inte annat följer av punkterna 6.2 (i...

arrow_forward
rr

Sammansatta finansiella instrument

Sammansatta finansiella instrument är enligt K3 punkt 11.61 finansiella instrument som består av en fordran eller en skuld i kombination med ett eller flera derivatinstrument, exempelvis ett konvertibelt skuldebrev som består av en lånedel och en konverteringsrätt till aktier (option).

arrow_forward
rl

Försäkringskassan

Målen för Försäkringskassans verksamhet fastställs av regering och riksdag. De finns samlade under tre verksamhetsgrenar: handläggning och utbetalning av ersättningar åtgärder mot ohälsa samlade insatser för analys och kvalitetssäkring.

arrow_forward
rr

Likviddagen

Likviddagen är enligt K3 punkt 12.18 och definitionerna i IFRS 9 den dag då en finansiell tillgång levereras till eller av ett företag.

arrow_forward
Visar 4581 till 4590 av 5129 träffar.