Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

EU/EES-medborgare

Om arbete erbjuds medborgare i EU/EES-land behöver denne inte uppehållstillstånd i Sverige för att arbeta längre tid än tre månader.

arrow_forward
rl

Extra arbetskraft

Lag I lag (1982:80) om anställningsskydd och i vissa branschavtal finns regler för hur en arbetsgivare kan teckna avtal om anställning.

arrow_forward
rl

Företagshälsovård

Lag Bestämmelserna i arbetsmiljölag (1977:1160) har till ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö. Man säger i lagen ”att arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbe...

arrow_forward
rl

Förslagsbelöningar

Kontanta pengarMånga företag utlyser tävlingar om bästa förslag till förbättringar eller effektiviseringar. Belöningen för ett bra förslag kan då vara kontanta pengar. I de fallen är belöningen att betrakta som kontant bruttolön och ska vara underlag för beräkning av preliminärskatt och arbetsgiva...

arrow_forward
rl

Försäkringskassan

Målen för Försäkringskassans verksamhet fastställs av regering och riksdag. De finns samlade under tre verksamhetsgrenar: handläggning och utbetalning av ersättningar åtgärder mot ohälsa samlade insatser för analys och kvalitetssäkring.

arrow_forward
rl

Förtidspension

När en anställd har varit sjuk under en längre tid gjordes tidigare en utredning om sjukpenningen skulle bytas mot förtidspension. Förtidspensionen har nu ersatts av aktivitetsersättning eller sjukersättning.

arrow_forward
rl

Kontrollsiffra

Personnumret är en identitetsbeckning för fysiska personer. Den tionde siffran i personnumret är en kontrollsiffra. Personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige får ett samordningsnummer.

arrow_forward
rl

Kostrådgivning

De anställda kan som skattefri förmån få enklare motion och friskvård betald av arbetsgivaren. Inom reglerna för motion och friskvård har också information om kost och hälsa inkluderats. Detta innebär att arbetsgivaren kan bjuda in en föreläsare, som informerar de anställda om hur de ska äta för at...

arrow_forward
ra

Fredspliktsinvändning

Stridsåtgärder kan vara lovliga eller olovliga. Enligt en av våra grundlagar, regeringsformen, är utgångspunkten att det är tillåtet att vidta fackliga stridsåtgärder. Begränsningar av denna rätt får bara ske i lag eller avtal. Finns en sådan begränsning, dvs. det är förbjudet att vidta stridsåtgä...

arrow_forward
ra

Frilansmedarbetare

Att frilansmedarbeta (frilansa) innebär att som uppdragstagare vid behov tjänstgöra för visst företag eller viss arbetsgivare. En frilansmedarbetare (frilans) är normalt sett inte att anse som anställd. Frilans är vanligt bland annat inom medieområdet då medierna vill tillförsäkra sig en möjlighet ...

arrow_forward
Visar 4571 till 4580 av 5043 träffar.