Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Fribrev

När en försäkring har lagts i fribrev innebär detta att inga nya premier betalas in. Redan inbetalda premier ligger kvar i försäkringen.

arrow_forward
rr

Fringe benefits

Fringe benefits, eller s.k. fringisar, används i dagligt språkbruk för att beteckna olika typer av förmåner. Löpande bokföring Kostnader för förmåner till anställda bokförs normalt på konto 7380. Se uppslagsordet Förmåner i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Frisörverksamhet

Med frisörverksamhet menas enligt 39 kap. 2 § SFL näringsverksamhet som avser hårvård. Den som bedriver frisörverksamhet är enligt 39 kap. 11 § SFL skyldig att föra en personalliggare.

arrow_forward
rr

Frivillig skattskyldighet

Enligt 3 kap. 2 § ML är lokaluthyrning momsfri men kan under vissa förutsättningar registreras för s.k. frivillig skattskyldighet. Se uppslagsordet Frivillig skattskyldighet vid lokaluthyrning i Rätt Moms.

arrow_forward
rr

FSB-kontrakt

FSB-kontrakt, Financial Spread Betting, är finansiella kontrakt avseende prisdifferenser.

arrow_forward
rr

Fullmakt

Avtalslagen, eller lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, AvtL, reglerar förutom avtal även fullmakter. En fullmakt innebär en rätt att företräda en annan person - fullmaktsgivaren eller huvudmannen - med bindande verkan för denne. Fullmakten kan vara skr...

arrow_forward
rr

Funktionell valuta

K4-regler Funktionell valuta är enligt IAS 21 punkt 8 valutan i den primära ekonomiska miljö där företaget bedriver sin verksamhet. Förklaring av definitionen återfinns i IAS 21 punkterna 9-14.

arrow_forward
rr

Fysisk person

Med en fysisk person menas en människa, en privatperson. En fysisk person har rättskapacitet, vilket innebär att denna kan göra affärer, sluta avtal, äga tillgångar, skaffa sig skulder, ikläda sig både rättigheter och skyldigheter. Dessutom kan en fysisk person ställas till svars inför myndigheter ...

arrow_forward
rr

Fåmansföretag

Se uppslagsordet Fåmansföretag i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Följerätt

arrow_forward
Visar 4561 till 4570 av 5043 träffar.