Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Inkomst av kapital

Definition Inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder och i form av kapitalvinster och kapitalförluster. Lagrum 41-43 kap. IL Kommentar Inkomst av kapital är ett av tre inkomstslag. De övriga är inkomst av näringsverksamhet och inkomst av tjänst. Det är endast fysiska ...

arrow_forward
rs

Industribyggnad

Definition Värderingsenhet inom fastighetstaxering. Lagrum FTL Kommentar För att kunna fastställa rätt fastighetsskatt delas byggnader in i olika värderingsenheter. En industribyggnad som har ett värde som överstiger 50 000 kronor är en egen värderingsenhet. Deklaration Skatteverket skickar u...

arrow_forward
rs

Kapitalunderlagsregeln

Definition En regel för att beräkna det omkostnadsbelopp som utgör underlag för årets gränsbelopp på andelar som har förvärvats före år 1992. Lagrum 57 kap. 26-35 §§ IL Kommentar Vid beräkning av omkostnadsbeloppet för andelar anskaffade före år 1992 får ett justerat kapitalunderlag användas. ...

arrow_forward
rr

Ideell förening, eget kapital

arrow_forward
rs

Differentierad utdelning

Definition Olika rätt till utdelning på aktier. Kommentar Huvudregeln är att utdelning på olika aktieslag ska beskattas som utdelning i inkomstslaget kapital. Denna princip kan dock frångås om utdelningen i själva verket är ersättning för t.ex. en arbetsprestation. En bedömning får göras i det en...

arrow_forward
rb

Hembudsförbehåll

Definition Hembudsförbehåll är en bestämmelse i en bolagsordning som innebär att en aktieägare som övertagit en aktie därefter måste erbjuda andra tidigare utsedda personer att överta aktien. Både kupongbolag och avstämningsbolag kan ha hembudsförbehåll, men börsbolag kan normalt sett inte ha he...

arrow_forward
rb

Hållbarhetsrapport

Definition Hållbarhetsrapport är en ny del av en Förvaltningsberättelse, i vilken vissa större bolag ska lämna upplysningar i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Hållbarhetsrapporten kan också lämnas som en separat h...

arrow_forward
rb

Handelsregistret

Handelsregistret är en offentlig förteckning över alla handelsbolag och kommanditbolag samt vissa andra företagsformer. Handelsregistret hanteras av Bolagsverket. Handelsregistret är en del av det centrala register som kallas Näringslivsregistret. Utöver handelsbolag och kommanditbolag kan enskil...

arrow_forward
rb

Handelsplattform

Definition En handelsplattform kan sägas vara ett system för handel av aktier eller andra värdepapper som inte är en Reglerad marknad. Handelsplattformar benämns vanligtvis med förkortningen MTF (Multilateral Trading Facility). För närvarande finns tre handelsplattformar i Sverige: Spotlight Stoc...

arrow_forward
rb

Hybridstämma

En hybridstämma är en bolags- eller föreningsstämma som dels hålls på den ort där styrelsen har sitt säte, dels sker genom att en del av deltagarna är uppkopplade mot stämman genom överföring av data via elektronisk teknik (Digital bolagsstämma). Från hybridstämma bör skiljas att stämman sker på...

arrow_forward
Visar 4551 till 4560 av 5043 träffar.