Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Frukost

arrow_forward
rr

Materiell anläggningstillgång, uppskrivning

Ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger det redovisade värdet får, enligt 4 kap. 6 § ÅRL, skrivas upp till högst detta värde. Uppskrivning får dock ske endast om uppskrivningsbeloppet används för avs...

arrow_forward
rr

Donationskapital

Donationskapital är normalt kapitalbelopp som tillförts en ideell organisation eller en stiftelse av externa donatorer. Det som skiljer donationskapitalet från ändamålsbestämda medel är att när gåvan är i form av ett donationskapital så har givaren angett att endast avkastningen på kapitalbeloppet ...

arrow_forward
rs

Gottgörelse från pensionsstiftelse

Definition En betalning till ett företag från en pensionsstiftelse som ska täcka kostnader för att infria pensionsutfästelser. Lagrum 28 kap. 21 § IL Kommentar Även om tryggande av en pensionsutfästelse sker genom överföring av medel till en pensionsstiftelse ligger utfästelsen kvar mellan den ...

arrow_forward
rr

Hänvisningsverifikation

Om det behövs med hänsyn till arten av den mottagna verifikationen får bokföringen grundas på en särskilt upprättad hänvisningsverifikation. Detta framgår av 5 kap. 6 § BFL. Om ett företag använder en hänvisningsverifikation ska det enligt BFNAR 2013:2 punkt 5.14 av hänvisningsverifikationen eller ...

arrow_forward
rs

Funktionsanalys

Definition Beskriver företags roller, specificera funktioner, risker och vilka tillgångar olika företag i en intressegemenskap har. Lagrum 39 kap. SFL Kommentar För att kunna bestämma ett marknadspris vid transaktioner mellan närstående parter är det en förutsättning att göra en tydlig funktion...

arrow_forward
rs

Inkomst av kapital

Definition Inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder och i form av kapitalvinster och kapitalförluster. Lagrum 41-43 kap. IL Kommentar Inkomst av kapital är ett av tre inkomstslag. De övriga är inkomst av näringsverksamhet och inkomst av tjänst. Det är endast fysiska ...

arrow_forward
rs

Industribyggnad

Definition Värderingsenhet inom fastighetstaxering. Lagrum FTL Kommentar För att kunna fastställa rätt fastighetsskatt delas byggnader in i olika värderingsenheter. En industribyggnad som har ett värde som överstiger 50 000 kronor är en egen värderingsenhet. Deklaration Skatteverket skickar u...

arrow_forward
rs

Kapitalunderlagsregeln

Definition En regel för att beräkna det omkostnadsbelopp som utgör underlag för årets gränsbelopp på andelar som har förvärvats före år 1992. Lagrum 57 kap. 26-35 §§ IL Kommentar Vid beräkning av omkostnadsbeloppet för andelar anskaffade före år 1992 får ett justerat kapitalunderlag användas. ...

arrow_forward
rr

Ideell förening, eget kapital

arrow_forward
Visar 4541 till 4550 av 5043 träffar.