Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Dokumentinkasso

Dokumentinkasso, eller dokument mot betalning, innebär att exportören/säljaren tar sin bank till hjälp för att få betalt. Exportören ger sin bank i uppdrag att mot betalning överlämna de papper som ger importören/köparen rätt att förfoga över varan. Bokföringsmässigt betyder dokumentinkasso endast ...

arrow_forward
rr

Dold räntekompensation

Om en varufordran eller en varuskuld - vid kreditförsäljning respektive kreditinköp av varor och tjänster - löper utan ränta kan det antas att en räntekompensation räknats in i det avtalade priset. En del av den redovisade intäkten vid försäljningen kommer därför att innehålla en dold ränteintäkt, ...

arrow_forward
rr

Donationskapital

Donationskapital är normalt kapitalbelopp som tillförts en ideell organisation eller en stiftelse av externa donatorer. Det som skiljer donationskapitalet från ändamålsbestämda medel är att när gåvan är i form av ett donationskapital så har givaren angett att endast avkastningen på kapitalbeloppet ...

arrow_forward
rr

Droit de suite

Sverige har - precis som övriga EU-länder med undantag för Storbritannien - infört en ”omsättningsskatt” på konst med den franska benämningen droit de suite. Ordet betyder ungefär ”följerätt” därför att det är en rätt som gäller under konstnärens livstid och i ytterligare 70 år. Följerätten utgår n...

arrow_forward
rr

Edgångssammanträde

När tingsrätten har beslutat om konkurs ska tingsrätten enligt 2 kap. 24 § KonkL. genast bestämma tidpunkt för edgångssammanträde, dvs. det sammanträde vid vilket gäldenären ska avlägga bouppteckningssed, snarast utse förvaltare, kalla borgenärer, förvaltare, tillsynsmyndighet och den borgenär s...

arrow_forward
rr

Egen förvaltning, stiftelse

Egen förvaltning är ett åtagande att förvalta en stiftelses egendom i enlighet med stiftelseförordnandet som görs av en eller flera fysiska personer, se 2 kap. 2 § SL. Dessa fysiska personer bildar stiftelsens styrelse och ansvarar för att föreskrifterna i stiftelseförordnandet följs. Styrelsen ans...

arrow_forward
rr

Endagsförrättning

Endagsförrättning är ett skattemässigt begrepp för en tjänsteresa utan övernattning. Se uppslagsorden Endagstraktamente i Rätt Lön samt Traktamente i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Europakooperativ

Den 18 augusti 2006 trädde EUs förordning om europakooperativ, SCE-förordningen i kraft. Ett europakooperativ är en europeisk företagsform för gränsöverskridande samverkan i form av en ekonomisk förening. Europakooperativets kapital ska lyda på minst 30 000 euro, inbetalda insatser i ekonomisk före...

arrow_forward
rr

FASB

Förkortningen står för den amerikanska normgivaren Financial Accounting Standards Board.

arrow_forward
rr

Facktidskrifter, egna

Företagets utgifter för framställning av egna facktidskrifter som har produktinformativ karaktär redovisas som en normal försäljningskostnad eftersom den riktas primärt mot nuvarande och presumtiva kunder. Framställning av personaltidningar utgör en personalomkostnad. Se även tidningar,  tidningar,...

arrow_forward
Visar 4531 till 4540 av 5043 träffar.