Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Personalrabatter

Om arbetsgivaren lämnar en rabatt på varor eller tjänster till sin personal kan dessa vara skattefria eller skattepliktiga. För att rabatten ska vara skattefri ska den avse varor och tjänster som finns i arbetsgivarens ordinarie sortiment. Dessutom ska erbjudandet om rabatt erbjudas till all pers...

arrow_forward
rr

Värderingsgrund

K4-regler Vanliga värderingsgrunder anges i IAS 1 punkt 118 och är följande: anskaffningsvärde återanskaffningsvärde nettoförsäljningsvärde verkligt värde återvinningsvärde. Enligt samma punkt ska det framgå av redovisningsprinciperna i årsredovisningen vilket värdegrund eller vilka värdegrun...

arrow_forward
rr

Upplåtelse, bostadsrätt

Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt får enligt 1 kap. 3 § BRL ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen.

arrow_forward
rl

Färddator

Priset på extrautrustning ska läggas till nybilspriset, när bilförmånsvärdet beräknas.

arrow_forward
ra

Företagshälsovård

En privat vårdinrättning kan knytas till ett företag för att tillhandahålla medicinsk rådgivning till företagets ägare och anställda. Arbetsgivaren kan erbjuda sina anställda löpande hälsoundersökningar vid företagshälsovården. Företagshälsovården kan också vara den instans som tillsammans med arbe...

arrow_forward
rr

Bokslutsmetoden

Bokslutsmetoden är en metod som reglerar hur moms ska redovisas och har sin grund i att kontantprincipen tillämpas i den löpande bokföringen. Såväl utgående som ingående moms redovisas samtidigt som betalning sker. I bokslutet ska dock enligt 5 kap. 2 § BFL alla obetalda fordringar och skulder bokf...

arrow_forward
rr

Modell med förväntade kreditförluster (expected credit loss model)

K4-regler Denna modell återfinns i IFRS 9 och ska enligt RFR 2 även tillämpas i juridisk person för de företag som tillämpar RFR 2.

arrow_forward
rl

Distansarbete

Med distansarbete menas att en anställd utför arbete på annat ställe än arbetsgivarens vanliga lokaler. Vanligt är att arbetet utförs i hemmet. Den anställde kan antingen utföra allt arbete från hemmet eller arbeta hemifrån vissa dagar i veckan och vissa dagar från arbetsgivarens lokaler. Det fin...

arrow_forward
rl

Projektanställning

Begreppet projektanställning finns ej i lag om anställningsskydd. Tillämplig anställningsform är ”allmän visstidsanställning”.

arrow_forward
rr

Kassaregister - tillsyn

Skatteverket utövar enligt 42 kap. 3 § SFL tillsyn över att den som är eller kan antas vara skyldig att använda kassaregister har kassaregister och att kassaregister som används i en verksamhet uppfyller föreskrivna krav. Enligt 42 kap. 4 § SFL har Skatteverket för sin tillsyn rätt att få tillträde...

arrow_forward
Visar 4531 till 4540 av 5129 träffar.