Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Börskostnader

arrow_forward
rr

Bränsle

Företagets utgifter för uppvärmning - bränsle - i form av t.ex. gas, eldningsolja, kol, ved, fjärrvärme och liknande kan avse företagets egen fastighet eller själva driften av verksamheten. Vid hyra av lokal ingår normalt avgifter för både bränsle, vatten, avlopp etc. i lokalhyran (konto 5010). Utg...

arrow_forward
rr

Brevmärken

Många ideella föreningar och organisationer ger ut s.k. brevmärken. Genom att köpa dessa stödjer företaget föreningens/organisationens verksamhet. Det som man betalar för brevmärken är oftast väsentligt högre än brevmärkets värde, varför en sådan transaktion som huvudregel utgör en gåva och inte en...

arrow_forward
rr

Bruttolön

Bruttolön är en anställds (eller uppdragstagares) lön innan arbetsgivaren gjort avdrag för preliminär skatt (personalskatt). Bruttolönen anges i den kontrolluppgift som av företaget skickas in till Skatteverket, kontrolluppgift. Det belopp som utbetalas till den anställde är nettolönen, dvs. brutto...

arrow_forward
rr

Bruttoinvestering i ett leasingavtal

K3-regler En bruttoinvestering i ett leasingavtal är enligt punkt 20.16 summan av de minimileaseavgifter som leasegivaren erhåller enligt ett finansiellt leasingavtal, och eventuellt ej garanterat restvärde som tillfaller leasegivaren.

arrow_forward
rr

Bud

Löpande bokföring Företagets utgifter för anlitande av bud eller budfirma för att vidarebefordra t.ex. dokument, anbud, sekretessbelagd information eller varuprover kan redovisas som köpta tjänster (kontogrupp 65 Övriga externa tjänster). Anlitande av bud/budfirma för rena transporttjänster kan där...

arrow_forward
rr

Buffringsprogram

En programvara som enligt 3 kap. 3 § SKVFS 2014:8 behandlar kvittodata för sammankopplade kassaregister. För mer information om buffringsprogram, se 5 kap. SKVFS 2014:8.

arrow_forward
rr

Byte av redovisningsprincip

Ett företag kan ibland behöva byta en redovisnings- eller värderingsprincip som företaget tillämpar. Orsakerna till detta kan vara en ändring av lagstiftningen, en ändrad koncerntillhörighet eller att företagsledningen anser att den nya redovisningsprincipen ger en bättre bild av företaget. Enligt ...

arrow_forward
rr

Byggverksamhet

Med byggverksamhet menas enligt 39 kap. 2 § SFL näringsverksamhet som avser om-, till- och nybyggnadsarbeten, reparations- och underhållsarbeten, rivning av byggnadsverk samt annan näringsverksamhet som bedrivs som stöd för sådan verksamhet som inte omfattas av skyldighet att föra personalliggare e...

arrow_forward
rr

Byggnadskreditiv

Företag kan beviljas kredit i form av s.k. byggnadskreditiv för de löpande utgifterna under tiden företaget uppför en byggnad. Byggnadskreditivet fungerar på samma sätt som en successivt utnyttjad checkkredit, check/checkkredit/checkräkningskredit. När bygget är klart placeras lånen med fastighetsi...

arrow_forward
Visar 4521 till 4530 av 5043 träffar.