Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Fysisk person

Med en fysisk person menas en människa, en privatperson. En fysisk person har rättskapacitet, vilket innebär att denna kan göra affärer, sluta avtal, äga tillgångar, skaffa sig skulder, ikläda sig både rättigheter och skyldigheter. Dessutom kan en fysisk person ställas till svars inför myndigheter ...

arrow_forward
rr

Funktionell valuta

K4-regler Funktionell valuta är enligt IAS 21 punkt 8 valutan i den primära ekonomiska miljö där företaget bedriver sin verksamhet. Förklaring av definitionen återfinns i IAS 21 punkterna 9-14.

arrow_forward
rb

Främmande kapital

Definition Främmande kapital är ett i bolagsrättsliga sammanhang förekommande ord som står för bolagets skulder. Främmande kapital är motsatsen till Eget kapital. Främmande kapital är alltså olika former av lån som är långfristiga eller kortfristiga, räntebärande eller icke-räntebärande.

arrow_forward
rb

Fullmaktsröstning

En aktieägare som inte kan närvara på bolagsstämman har möjlighet att utöva sin rösträtt genom Ombudpå bolagsstämma med en Röstningsfullmakt.

arrow_forward
rb

Fusionsvederlag

Definition Fusionsvederlag är den ersättning som det övertagande bolaget betalar till aktieägarna i överlåtande bolag vid en Fusion av aktiebolag. Fusionsvederlaget kan vara kontanter eller aktier i övertagande bolag. Om ersättningen innehåller en andel pengar måste ändå minst hälften av ersättn...

arrow_forward
rs

CFC-företag

Definition Lågbeskattade utländska juridiska personer där delägarna beskattas för företagets inkomster. Lagrum 39 a kap. IL Kommentar Vissa utländska juridiska personer anses vara så lågt beskattade att delägarna ska skatta för resultatet trots att utdelning inte skett. För att det ska kunna ...

arrow_forward
rs

Cost Contribution Arrangement, CCA

Definition Avtal som reglerar kostnader och intäkter mellan två eller flera företag kopplat till en viss aktivitet. Lagrum 14 kap. 19-20 §§ IL Kommentar Det förekommer att ett eller flera företag samarbetar kring ett visst projekt för att på så sätt fördela riskerna. Det kan gälla till exempel...

arrow_forward
rs

Conduitbolag

Definition Används som mellanhand i betalningsflöden mellan bolag i olika länder för att minska skattebelastningen. Kommentar Mellan länder finns det skatteavtal som reglerar i vilket land som en viss inkomst ska beskattas. Om till exempel en utdelning mellan två bolag i olika länder leder till e...

arrow_forward
rs

Carry forward

Definition Att ta med sig en möjlig beskattningseffekt till kommande beskattningsår. Lagrum avräkningslagen 40 kap. 2 § IL Kommentar I svensk beskattningsrätt finns ett antal exempel där man använder carry forward-tekniken för att ta med sig en avdragsmöjlighet till kommande beskattningsår. Be...

arrow_forward
rs

Creditmetoden

Definition Metod för att förhindra dubbelbeskattning. Inkomsten beskattas i två länder. Betald skatt avräknas från skatten i det andra landet. Lagrum lagen om avräkning av utländsk skatt (avräkningslagen) Kommentar Om Sverige är bosättningsland eller hemviststat medger man avräkning för den be...

arrow_forward
Visar 4501 till 4510 av 5043 träffar.