Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

§

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

arrow_forward
rb

Aktie

Definition En aktie är en andel av ett aktiebolag. Aktien är den minsta enhet en person kan inneha av ett aktiebolag, Odelbarhetsprincipen. Aktien representerar bland annat en kvotandel av aktiekapitalet och röster vid en bolagsstämma. Det är möjligt för ett bolag att bara ha en enda aktie, men det...

arrow_forward
rr

APM

En engelsk förkortning av Alternative Performance Measures vilket på svenska blir alternativa nyckeltal.

arrow_forward
§

Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

arrow_forward
§

Lag (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag

arrow_forward
rb

20 %-regeln

Definition 20 %-regeln är en, numera upphävd, regel som innebar att ingen aktieägare på bolagsstämma fick rösta för mer än 20 % av de på stämman företrädda aktierna. Huvudregeln är nu istället att en aktieägare får rösta för samtliga aktier som han eller hon företräder, om inte bolagsordningen sä...

arrow_forward
rb

Aktiemarknadsbolag

arrow_forward
rs

Aktieoption

Definition Rätt att köpa eller sälja aktier. Lagrum 44 kap. 4, 12 och 31-32 §§ IL Kommentar Av lagtexten framgår att med option avses en rätt för innehavaren att - förvärva eller avyttra aktier, obligationer eller andra tillgångar till ett bestämt pris, eller - få betalning vars storlek ber...

arrow_forward
rs

Avbetalningsköp

Definition Köp av vara där endast en del av köpeskillingen erläggs kontant. Lagrum lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare konsumentkreditlagen Kommentar Vid avbetalningsköp erläggs betalningen vid olika tillfällen varav minst ett måste vara sedan varan har levererats till köparen. Köpar...

arrow_forward
rs

Arbetsresor

Definition Resor mellan bostad och arbetsplats. Lagrum 12 kap. 2 och 26-30 §§ IL Kommentar Man får avdrag för skäliga utgifter för resor till och från arbetet om arbetsplatsen ligger på ett sådant avstånd att det krävs att man använder något transportmedel. Avdrag medges för resor med egen bil...

arrow_forward
Visar 441 till 450 av 5129 träffar.