Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Träningskort

arrow_forward
rb

Kallelse till styrelsemöte

Till skillnad mot kallelse till bolagsstämman så finns det inga lagregler gällande kallelse till styrelsemöte. Varje styrelse bestämmer hur kommunikation mellan möten och kallelse till möte ska ske. Sådana beslut om arbetssättet i styrelsen fattas lämpligen vid ett Konstituerande styrelsemöte och i...

arrow_forward
rl

Pedagogisk måltid

När arbetsgivaren betalar en måltid för en anställd uppstår i normalfallet en kostförmån. Ett undantag är när måltiden anses vara representation, intern eller extern. Vid förskolor, fritidshem och skolor förekommer det att personal är skyldig delta vid måltider med barnen. Detta brukar vara inskri...

arrow_forward
rr

Jämförbarhetsprincipen

Principen återfinns i 2 kap. 4 § ÅRL och innebär att ett företag inte kan byta principer för värdering, klassificering och indelning av poster eller delposten mellan olika räkenskapsår. Undantagsvis måste dock detta accepteras t.ex. på grund av ändrade tvingande lagregler eller ändring i normgivnin...

arrow_forward
rr

Företagsnamn

Företagsnamn är enligt lagen (2018:1653) om företagsnamn ”den benämning under vilken en näringsidkare driver sin verksamhet”. Lagen började gälla den 1 januari 2019 och ersatte då firmalagen (1974:156). Se uppslagsorden Företagsnamn och Företagsnamnets uppkomst i Rätt Bolagsrätt.

arrow_forward
rr

Leasingavtalets implicita ränta

arrow_forward
rr

Skattekonsultation

Företagets utgifter för köpta konsulttjänster - från andra företag eller enskilda personer vilka inte är anställda i företaget - avseende skattekonsultation, ekonomiska och administrativa utredningar redovisas normalt som redovisnings- eller konsultarvoden i kontogrupp 65; revisionskostnader respek...

arrow_forward
rr

Dokumentinkasso

Dokumentinkasso, eller dokument mot betalning, innebär att exportören/säljaren tar sin bank till hjälp för att få betalt. Exportören ger sin bank i uppdrag att mot betalning överlämna de papper som ger importören/köparen rätt att förfoga över varan. Bokföringsmässigt betyder dokumentinkasso endast ...

arrow_forward
rr

Omvärderingsförlust

K3-regler En omvärderingsförlust är enligt kommentaren till punkt 2.17 en orealiserad förlust vid omvärdering av poster värderade till verkligt värde.

arrow_forward
rs

Beskattningsår

Definition Det år då inkomster intjänas, dvs. inkomståret. Lagrum 1 kap. 13-15 §§ IL 3 kap. 4-5 §§ SFL Kommentar Uppgifterna i inkomstdeklarationen ska avse beskattningsåret. Fysiska personer har kalenderår som beskattningsår. Inkomster i svenskt handelsbolag ska tas upp det beskattningsår s...

arrow_forward
Visar 4481 till 4490 av 5129 träffar.