Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Immateriell anläggningstillgång, ej balansgill

K3-regler Utgifter som inte får tas upp som tillgång och som alltid ska redovisas som kostnader framgår av punkt 18.5 och är utgifter för internt upparbetade varumärken, utgivningsrätter för tidningar och publikationer, kundregister och liknande poster, etablering av verksamheter inklusive utgift...

arrow_forward
rr

Immateriell anläggningstillgång, tillkommande utgifter

Bokslut Utgifter för värdehöjande förbättringar av en tillgång får enligt 4 kap. 3 § ÅRL räknas in i anskaffningsvärdet, om de har lagts ned under räkenskapsåret eller balanserats från tidigare år. K2-regler I kommentaren till lagtexten anges att med tillkommande utgifter avses utgifter avseende e...

arrow_forward
rr

Immateriell anläggningstillgång, utrangering

K2-regler En utrangering av en immateriell anläggningstillgång ska enligt punkt 7.14 redovisas som kostnad när tillgången inte längre kan brukas och företaget inte avser reparera eller sälja tillgången.

arrow_forward
rr

Inbäddade derivat

K3-regler Inbäddade derivat är enligt punkt 12.75 en del av ett avtal som också omfattar ett värdkontrakt som inte är ett derivatinstrument, vilket innebär att vissa av avtalets kassaflöden varierar på ett sätt som liknar kassaflödena för fristående derivatinstrument. Ett inbäddat derivat ska enlig...

arrow_forward
rr

Inbetalda insatser i ekonomisk förening

Medlemsinsatser, ekonomisk förening

arrow_forward
rs

Inbetalda insatser i ekonomisk förening

arrow_forward
rs

Incitamentsprogram

arrow_forward
rr

Indikation på värdenedgång

K3-regler Vid varje bokslut ska ett företag enligt punkt 27.3 bedöma om det finns en indikation på värdenedgång som kan innebära att ett nedskrivningsbehov av tillgångar föreligger, dvs att tillgångens värde är lägre än dess redovisade värde. I kommentaren till punkten finns följande exempel på ind...

arrow_forward
rs

Industribyggnad

Definition Värderingsenhet inom fastighetstaxering. Lagrum FTL Kommentar För att kunna fastställa rätt fastighetsskatt delas byggnader in i olika värderingsenheter. En industribyggnad som har ett värde som överstiger 50 000 kronor är en egen värderingsenhet. Deklaration Skatteverket skickar u...

arrow_forward
rs

Infrastrukturavgift

Definition Avgift som tas ut för att finansiera en ny bro eller tunnel. Lagrum Förordningen om infrastrukturavgifter på väg Kommentar Infrastrukturavgift tas idag ut vid passage över Motalabron och Sundsvallsbron.

arrow_forward
Visar 4401 till 4410 av 5043 träffar.