Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Pensionsmedförande lön

Definition Pensionsmedförande lön är den lön pensionen ska beräknas på i enlighet med pensionsavtalet. Lagrum 28 kap. 5-6 §§ IL Kommentar I många pensionsavtal regleras vilka ersättningar som pensionen ska beräknas på. I vissa avtal ska till exempel bilförmån och bonus ingå i den pensionsmedför...

arrow_forward
rs

Räntekompensation

Definition Ersättning för upplupen ännu inte förfallen ränta på ett skuldebrev. Lagrum 42 kap. 8 § och 41 kap. 11 § IL Kommentar Vid förvärv av ett skuldebrev betalar förvärvaren normalt ett belopp till överlåtaren som ersättning för den upplupna men ännu inte förfallna räntan på skuldebrevet, ...

arrow_forward
rs

Hyresförmån

arrow_forward
rs

Förhandsbesked

Definition Bindande beslut om beskattning från Skatterättsnämnden. Lagrum lagen om förhandsbesked i skattefrågor Kommentar Skatterättsnämnden har möjlighet att fatta bindande beslut om hur en viss skattefråga ska tolkas. Det ger en möjlighet för en skattskyldig att själv avgöra om denne ska gen...

arrow_forward
rs

Hyreshus

Definition Byggnad som är inrättad till bostad åt minst tre familjer eller till kontor, butik, hotell, restaurang och liknande. Lagrum 2 kap. 15 § 1 st. IL. Kommentar I inkomstskattelagen hänvisar man till fastighetstaxeringslagens definition av hyreshus. Genom nya skatteregler, som gäller fö...

arrow_forward
rs

Byggnadsrörelse

Definition Att bedriva näringsverksamhet i form av att låta uppföra byggnader på egen eller annans mark för försäljning. Lagrum 27 kap. IL Kommentar Tidigare var det olika skattesatser i ett företag beroende på vilken verksamhet som genererat intäkterna. En försäljning av en fastighet som var ...

arrow_forward
rs

Konkursförvaltare

arrow_forward
rl

Skyddskläder

I vissa yrken används speciella arbetskläder eller uniformer. Det kan vara skyddskläder eller kläder som är särskilt avpassade för arbetet och som inte kan användas privat. Lag Enligt arbetsmiljölag (1977:1160) ska arbetsgivaren ”vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren...

arrow_forward
rr

Förvärv till lågt pris

arrow_forward
rr

Öppenhetsdirektivet

Öppenhetsdirektivet har som mål att tillhandahålla likvärdigt investerarskydd på EU-nivå. Bestämmelsernas underliggande princip att ge en rättvisande bild av en emittents tillgångar, skulder, ekonomiska ställning och vinst eller förlust anser ESMA kräver ett gemensamt synsätt på synen på nyckeltal ...

arrow_forward
Visar 4401 till 4410 av 5129 träffar.