Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Sjukpenning

K1-regler Enligt K1 för enskilda näringsidkare ska endast inkomster/intäkter som hör till näringsverksamheten tas med i bokföringen. Erhållen sjukpenning utgör näringsidkarens privata inkomster. Om sjukersättningen/sjukpenningen tillgodoförts firmans bank- eller plusgirokonton ska de bokföras som e...

arrow_forward
rr

Skattedeklaration

arrow_forward
rr

SINK

Se uppslagsordet SINK i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Skattekonsultation

Företagets utgifter för köpta konsulttjänster - från andra företag eller enskilda personer vilka inte är anställda i företaget - avseende skattekonsultation, ekonomiska och administrativa utredningar redovisas normalt som redovisnings- eller konsultarvoden i kontogrupp 65; revisionskostnader respek...

arrow_forward
rr

Skattepliktigt resultat

Skattepliktigt resultat utgörs enligt K3 punkt 29.5 av det överskott eller underskott för ett räkenskapsår som ska ligga till grund för beräkning av aktuell skatt enligt gällande skatteregler.

arrow_forward
rr

Skatteintäkt

Skatteintäkt utgörs enligt K3 punkt 29.3 av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

arrow_forward
rr

Snöröjning/snöskottning

Löpande bokföring Företagets utgifter avseende snöröjning klassificeras beroende på om snöröjningen görs utanför företagets hyrda lokaler (kontogrupp 50) eller utanför företagets egen fastighet (kontogrupp 51). Ersättning för snöröjning utförd av anställd personal redovisas som löner i kontogrupper...

arrow_forward
rr

Soliditetsupplysning

arrow_forward
rr

Språk i bokföringen

All räkenskapsinformation (enligt definitionen i BFL) som företaget upprättar självt ska avfattas på svenska, danska, norska eller engelska, se 1 kap. 4 § BFL. Om det finns särskilda skäl får Skatteverket tillåta (Finansinspektionen när det gäller företag som står under Finansinspektionens tillsyn)...

arrow_forward
rr

Specifikation till bokföringspost

I en balansräkning i ett årsbokslut eller en årsredovisning har konton i den löpande bokföringen slagits ihop och redovisas enligt de benämningar som återfinns i ÅRL och den normgivning som finns kring uppställningsformerna. Enligt 6 kap. 8 § BFL ska varje sådan sammanslagen post specificeras i en ...

arrow_forward
Visar 4391 till 4400 av 5043 träffar.