Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Bemanning

arrow_forward
rm

Bidrag

Beskattning Bidrag kan förekomma i olika verksamheter och i olika former. Det kan t.ex. vara fråga om olika former av kommunala, statliga eller EU-bidrag och de kan t.ex. kallas driftsbidrag, reklambidrag, näringsbidrag, lokaliseringsstöd eller sponsring. I momshänseende är det främst tre olika fr...

arrow_forward
rr

Ansvar, bokföring

Aktiebolag: styrelsen enligt 8 kap. 4 § ABL Ekonomisk förening: styrelsen enligt 7 kap. 4 § LEF Handelsbolag: bolagsmännen Stiftelse: Styrelse eller förvaltare enligt 3  kap. 8 § SL Ideell förening: Normalt styrelsen enligt föreningens stadgar Likviderad juridisk person: likvidatorn efter beslu...

arrow_forward
rr

Anläggningsregister

Löpande bokföring I 5 kap. 4 § BFL finns krav på att företag ska ha en sidoordnad bokföring över exempelvis tillgångar om det behövs för att ge en tillfredsställande kontroll och överblick. Anläggningsregistret ska enligt BFNAR 2013:2 punkt 4.4 uppdateras senast i samband med bokslutet för räkenska...

arrow_forward
rr

Affärsvärde

arrow_forward
rb

Aktiebrev

Definition Aktiebrevet är ett bevis om en ägarandel i ett aktiebolag. Aktiebrevet är ett pappersdokument som bolaget ställt ut för en eller ett antal aktier. Genom innehavet av dokumentet visas att aktierna kontrolleras av en och samma person. Syftet med aktiebrev är att knyta de rättigheter som ...

arrow_forward
§

Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader

arrow_forward
ra

Verksamhetsövergång

arrow_forward
rr

Arbetsgivaravgifter

Sociala avgifter för anställda utgår enligt lag i form av t.ex. arbetsgivaravgifter, ålderspensionsavgift, allmän löneavgift etc. Arbetsgivare är skyldiga att betala arbetsgivaravgift avseende den avgiftspliktiga ersättning som utbetalas till en anställd eller en uppdragstagare. Avgiftspliktig ersä...

arrow_forward
rr

Ombyggnad

Utgifter för en ombyggnad ska normalt läggas till det tidigare anskaffningsvärdet (normalt konto 1110 Byggnader) och öka avskrivningsunderlaget för byggnaden, avskrivning, eventuellt med avdrag för utrangering om företaget tillämpar K3. Under vissa förutsättningar kan utgifterna bli direkt avdragsg...

arrow_forward
Visar 431 till 440 av 5043 träffar.