Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

§

Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

arrow_forward
§

Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

arrow_forward
§

Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän

arrow_forward
rm

Allmänna omkostnader

För att en beskattning ska kunna ske av mervärdet i varje led och bli en mervärdesskatt på konsumtion, är momsavdrag för kostnader en grundläggande förutsättning. Momsavdrag kan den göra som har avdragsrätt eller rätt till återbetalning. Utöver detta finns vissa avdragsförbud och begränsningar som ...

arrow_forward
§

Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning

arrow_forward
rr

Byggnadsinventarier

Som byggnadsinventarier räknas enligt 19 kap. 19 § IL sådana delar och tillbehör i en byggnad som är avsedda att direkt tjäna den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden. För byggnadsinventarier gäller vad som gäller för andra slags inventarier. För mer information, se sökord om materiella anlägg...

arrow_forward
rl

Arbetare

Avtal Om en anställd är arbetare eller tjänsteman beror på vilket kollektivavtal den anställde omfattas av. Vilket kollektivavtal en anställd omfattas av beror i första hand på vilka arbetsuppgifter som är aktuella. Arbetare är en anställd som omfattas av ett kollektivavtal mellan ett medlemsföre...

arrow_forward
rr

Alecta pensionsförsäkringar

Arbetsgivare kan teckna avtal om pensionsförsäkring för tjänstemännen enligt den s.k. ITP-planen. ITP (t.ex. ITP 1 och ITP 2) är industrins och handelns tilläggspension och ITPK är en kompletterande pension till ITP. Även TGL, tjänstegrupplivförsäkring, för tjänstemän kan tecknas hos Alecta (www.al...

arrow_forward
rs

Aktieoption

Definition Rätt att köpa eller sälja aktier. Lagrum 44 kap. 4, 12 och 31-32 §§ IL Kommentar Av lagtexten framgår att med option avses en rätt för innehavaren att - förvärva eller avyttra aktier, obligationer eller andra tillgångar till ett bestämt pris, eller - få betalning vars storlek ber...

arrow_forward
rl

Arbetsmiljö

Lag Arbetsmiljölagen (1977:1160) har till ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö. Man säger i lagen ”att arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena...

arrow_forward
Visar 431 till 440 av 5129 träffar.